A+ A A-

Обява за подбор на персонал по проект "Шанс в дома", позиция "Шофьор"

ОБЯВА 
ЗА 
НАБИРАНЕ И ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ 
ПО ПРОЕКТ „ШАНС В ДОМА” - 
 
BG 05M9OP001- 2.002-0275 , финансиран по ОП “Развитие на човешките ресурси 2014г.- 2020г.“ по процедура BG05M90PO001-2.002  „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”.
 
 В качеството си на бенефициент по проекта, Община Хасково обявява процедура за подбор на персонал на „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда, в т.ч. подкрепящи и интегрирани междусекторни услуги”.
 
I. Вакантна позиция, брой:
 
• Шофьор – 1
 
 
II. ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:
• Да управлява и стопанисва отговорно осигуреният му служебен автомобил, като 
спазва предварително утвърден график за посещения по адреси.
• Изпълнява и други  разпореждания на Главния социален работник и Ръководителя на проекта.
 
 
III.Изисквания към кандидатите:
Общи изисквания за заемане на длъжностите в "Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда, в т.ч. подкрепящи и интегрирани междусекторни услуги" -  Община Хасково:
• Добри комуникативни умения, мотивация за работа в екип;
• Кандидатите да не са поставени под запрещение, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, да не са лишени по съответен ред от правото да заемат длъжността, за която кандидатстват.
Специфични изисквания за длъжността „Шофьор”: кандидатите трябва да притежават минимална образователна степен: средно/средно специално образование. Основни познания относно МПС и изискванията на производителя за неговата експлоатация, както и реда и изискванията за извършване на ремонтните работи по него. Професионален опит – не по-малко от една година трудов стаж по специалността е предимство. Шофьорска книжка категория В или С. Лични качества – инициативност, комуникативност, оперативност, дискретност.
 
IV.Необходими документи за кандидатстване:
• Заявление за постъпване на работа –  образец 1-Б;
• Декларация за наказателна отговорност - образец 2;
• Декларация за обстоятелствата по чл.107а, ал.1 от Кодекса на труда–  образец 3;
• Декларация за предоставяне на лични данни- образец 4;
• Автобиография – в свободен текст
• Копие на диплома/сертификат за завършено образователно ниво;
• Копие на трудова книжка или друг документ, доказващ професионален опит и стаж
• Други документи предоставени от кандидатите, доказващи тяхната квалификация и умения; /ако е приложимо
 
 
V. Срок за кандидатстване:
Образците на заявления и документите за кандидатстване ще се приемат в срок от 01. 08. 2016 г. до 05. 08. 2016 г. включително, всеки работен ден от 9.00ч. до 16.30ч. в сградата на Община Хасково ,пл. „Общински” № 1, ет.4, ст.403.
 
Документи, подадени след обявения срок, не се допускат до разглеждане.
 
ВАЖНО: Образците на документите за кандидатстване ще бъдат качени в сайта на Община Хасково, секция „Обяви и Съобщения“, подсекция „Други обяви и съобщения”, както и ще могат да се получават в стая 403, ет.4.
 
VI. Възнаграждение: основно месечно възнаграждение: 220 лв
 
VII.Срок за изпълнение на служебните ангажименти.
Съгласно ПРОЕКТ „ШАНС В ДОМА” -  BG 05M9OP001- 2.002-0275 , финансиран по ОП “Развитие на човешките ресурси 2014г.- 2020г.“ по процедура BG05M90PO001-2.002  „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”, кандидатите за работа ще изпълняват служебните си ангажименти в срок от 21 /двадесет и един/ месеца, считано от сключване на договорите им, при месечна заетост до 80 часа.
 
VIII. Начин на провеждане на конкурса - на два етапа:
 
Първи етап - по документи
 
Втори етап -  събеседване с допуснатите кандидати
 
 
 
За повече информация: Община Хасково,
пл. „Общински” № 1, ет. 4, стая 403,
телефони за връзка: 038/ 603 428
Спасимира Кацарска-Лозева (ръководител проект)
 
 
 
 
 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art