A+ A A-

Допуснати и недопуснати кандидати до интервю за управител на ЦНСТДМ

 СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ИНТЕРВЮ

 

за длъжността „Управител“

на Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи , гр.Хасково, бул. „Съединение“ №16

 

Въз основа на преценка на представените  от кандидатите документи, комисията:

І. Допуска до интервю следните кандидати

№ по ред

Име, презиме, фамилия

1.

Георги Димитров Върхатев

 

ІІ Не допуска до интервю следните кандидати

№ по ред

Име, презиме, фамилия

Мотиви:

1.

Дафинка Къдринова Гаджева

Представените документи не удостоверяват наличието на необходимия за заемането на длъжността професионален опит – 3 години трудов стаж в социалната сфера, поради което същият не отговаря на минималните изисквания

2.

Надие Назифова Карагьозова

Кандидатът не е представил документи удостоверяващи професионален опит – 3 години трудов стаж в областта на социалните услуги, поради което същият не отговаря на минималните изисквания

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art