A+ A A-

Обява за подбор на персонал в „Общностен център за подкрепа на деца и родители“

Община Хасково в качеството си на конкретен бенефициент по проект BG05M9OP001-2.004-0049 „Шанс за нашите деца“, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура  BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“, 
 
ОБЯВЯВА
подбор за набиране на персонал и специалисти 
в „Общностен център за подкрепа на деца и родители“ , за следните длъжности:
 
 
І. Длъжности свързани с функционирането и управлението на услугите в „Общностен център за подкрепа на деца и родители“:
 
1. Ръководител на центъра – 1бр.
Описание на длъжността: Планира, организира, ръководи и контролира всички дейности в центъра. Определя целите на екипа от специалисти и координира общите действия за постигането им. Мотивира и насърчава груповото вземане на решения. Представлява  „Общностен център за подкрепа на деца и семейства“ при установяване на връзки и поддържане на контакти. Подпомага процеса на предоставяне на услуги в центъра. Участва в изготвянето на индивидуален план на всяко дете. Консултира и  оказва психологическа и професионална подкрепа на екипа от специалисти. Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността. 
 
Изисквания за заемане на длъжността:
• да имат висше образование -  завършена образователна степен магистър в областта на педагогическите, социалните , стопанските и правни  науки;
• да притежава не по-малко от 1 година трудов стаж в областта на социалните дейности;
• да познават нормативната уредба в областта на закрилата на детето и предучилищната и началната педагогика; 
• да притежават личностни качества и умения, които включват – умение да идентифицира социалните потребности на потребителите; способност за работа в мултидисциплинарен екип и в партньорство с други организации; отлични комуникативни умения и опит в общуването с деца и младежи; умения за оценяване на младежи и семейства; лична мотивация и способност за приоритизиране и иницииране на нови модерни практики; надеждност, гъвкавост, откритост, енергичност и ентусиазираност; силна ангажираност към подкрепата на децата и семействата в неравностойно положение; желание за участие в бъдещи обучения и постоянно лично професионално развитие.
• компютърни умения за работа с Word, Excel, Internet 
 
Длъжността се заема, чрез сключване на срочен трудов договор по реда на чл.68, ал.1, т.1 от КТ на 8 часов работен ден със срок до 30.08.2018 г. 
 
2. Счетоводител/Домакин – 1бр.
Описание на длъжността: Осъществява цялостната дейност по съхраняването и отпускането на стоки и материали по вид и количества и оформя съпровождащата документация. Отговаря за отчитането и оформянето на всички разходооправдателни документи свързани с автомобила. Оформя документите по завеждане и изписване на всички материали постъпили в склада. 
Носи отговорност за спазването на установения ред за съхраняване и отпускане на стоково-материални ценности. Носи отговорност за допуснати загуби поради пропуски в организацията по съхранение, отпускане и отчитане на стоково-материалните ценности, в това число и за констатирани липси. Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността. 
 
Изисквания за заемане на длъжността:
• да имат образование -  средно;
• да познава  - реда и изискванията за получаване, заприходяване и отпускане на стоки и материали; нормативните изисквания за първична счетоводна отчетност; номенклатурата и асортимента на доставените стоки и материали, системите и формите за тяхното отчитане и съхранение;
• да притежават личностни качества и умения, които включват – комуникативни и социални умения; умения за работа в екип; инициативност, организаторски способности, оперативност;
• компютърни умения за работа с Word, Excel, Internet 
 
Длъжността се заема, чрез сключване на срочен трудов договор по реда на чл.68, ал.1, т.1 от КТ на 4 часов работен ден със срок до 30.08.2018 г. 
 
3. Шофьор – 1бр.
Описание на длъжността: - Осъществява превози на клиенти на Центъра и техни придружители, от и до домовете им и на организирани мероприятия извън центъра; Осъществява превоз на персонала на Центъра за осъществяване на необходими дейности; Явява се на работа без да е употребил алкохол или друго упойващо вещество и спазва стриктно графика за работното време; Полага необходимите грижи за нормалното функциониране на моторното превозно средство, като проверява изправността на системите му; при възникнал технически проблем своевременно информира ръководителя на Центъра; Грижи за поддържане чистотата в/на автомобила; Преди излизане на път извършва пълен преглед на МПС-то ; Получава пътен лист и разписание за маршрута; Описва в пътния лист/пътната книжка данните за извършените курсове и се отчита ежемесечно за средствата, изразходвани за гориво, смазочни материали и други консумативи за автомобила; Изпълнява и други конкретни задачи, възложени от ръководителя, свързани с изпълнение на длъжността. 
 
Изисквания за заемане на длъжността:
• да има образование – средно ;
• да притежават свидетелство за управление на МПС категория B;
• да притежава удостоверение за психическа годност
• да има опит свързан с превоза на деца  е предимство;
• да познават нормативната уредба като: ЗДП
• да притежават личностни качества и умения, които включват – комуникативни и социални умения; умения за работа в екип; инициативност, толерантност, отговорност;
 
Длъжността се заема, чрез сключване на срочен трудов договор по реда на чл.68, ал.1, т.1 от КТ на 8 часов работен ден със срок до 30.08.2018 г.
 
4. Хигиенист – 1бр.
Описание на длъжността: - Извършва всички дейности, свързани с поддържането на реда и чистотата в работните помещения, дворните места, фасадите и оградите на сградата; Извършва редовно и качествено почистване и дезинфекция на помещенията, за които отговаря (почиства: под, врати, прозорци, тавани, стаи, коридори, фоайета, сервизни помещения, работна зала, работни места и машини, умивалници, фаянс и пр.); Целесъобразно прилага и употребява предоставените му препарати и целесъобразно използва техническите средства и съоръжения за почистване; Сортира, товари, транспортира и разтоварва отпадъците и амбалажа до определените за целта места, като спазва инструкциите за безопасност; Зарежда работните, сервизните и битови помещения с необходимите умивални и тоалетни принадлежности; Изпълнява функции, които са му възложени от прекия ръководител; 
Изисквания за заемане на длъжността:
• да притежават образование -  средно;
• да притежават личностни качества и умения, които включват – комуникативни и социални умения; умения за работа в екип; инициативност, толерантност, отговорност;
 
Длъжността се заема, чрез сключване на срочен трудов договор по реда на чл.68, ал.1, т.1 от КТ на 4 часов работен ден със срок до 30.09.2018 г. 
 
ІІ. Длъжности свързани с предоставянето на услугите в „Общностен център за подкрепа на деца и родители“ 
1. Специален педагог в услугата „Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания“ – 1 бр. на 8ч.
Описание на длъжността - оценка на нуждите на децата от подкрепа; индивидуална работа по няколко пъти седмично за оказване на помощ на децата при усвояването на знанията и уменията, необходими за първи клас; работа с родителите за развиване на умения за подкрепа на децата през учебната година; ако предстои децата да бъдат интегрирани в масово училище, освен индивидуалната работа с тях се предлага и групова работа, за да се запознаят децата със социалната среда и да им се помогне да изградят социални умения.
Изисквания за заемане на длъжността:
• да имат висше образование -  завършена образователна степен бакалавър/магистър с професионално направление „Специална педагогика” или други приравнени специалности и квалификации;
• професионален опит –не се изисква
• познава нормативната уредба в областта на закрилата на детето и предучилищната и началната педагогика
• компютърни умения за работа с Word, Excel, Internet 
• да притежават личностни качества и умения, които включват – комуникативни и социални умения; умения за работа в екип; инициативност, толерантност, отговорност;
Длъжността се заема, чрез сключване на срочен трудов договор по реда на чл.68, ал.1, т.1 от КТ на 8 часов работен ден със срок до 30.08.2018 г.
 
2. Лекар-педиатър в услугите „Ранна интервенция на уврежданията, пряка работа с децата с увреждания и техните семейства, включително рехабилитация и дейности по консултиране, обучение, мобилна работа с детето в неговия дом“ и „Подобряване достъпа до здравеопазване и  промоция на здравето чрез подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията“ -  1 бр. на 5 часа
Описание на длъжността - Консултира семействата по въпросите на здравето на детето. Участва в първичния прием на децата, където се запознава с наличната медицинска документация, историята на раждането, семейната анамнеза. Преглежда детето, оценява физическото му развитие, прави скрининг на слуха и зрението. Дава препоръки на семейството по въпросите на дневния режим, храненето, съня. Помага за изграждане на навици у родителите за грижа за детето и спазване на хигиенни норми и здравна профилактика. Поддържа контакти с медицински заведения, лични лекари и други медицински специалисти, които насочват децата в риск към услугите по ранна интервенция, с цел ранното им и по-пълно обхващане.
Изисквания за заемане на длъжността:  
• да имат висше образование – завършена образователна степен магистър със специалност „Педиатрия”;
• да имат професионален опит не по-малък от 1 година като педиатър;
• да познават нормативната уредба в областта на  здравната грижа за деца;
• да притежават личностни качества и умения, които включват – комуникативни и социални умения; умения за работа в екип; инициативност, толерантност, отговорност;
 
Длъжността се заема, чрез сключване на срочен трудов договор по реда на чл.68, ал.1, т.1 от КТ на 5 часов работен ден със срок до 30.08.2018 г.
 
3. Социален работник  в услугата „Ранна интервенция на уврежданията, пряка работа с децата с увреждания и техните семейства, включително рехабилитация и дейности по консултиране, обучение, мобилна работа с детето в неговия дом“ - 1 бр. на 4 часа
 
Описание на длъжността - Оказва помощ на семействата, които се обръщат към услугите по ранна интервенция. В задълженията му влиза информиране на семействата по въпросите на социалните права и облекчения, предоставяни от държавата; информиране на семействата и свързване с организации, оказващи помощ и услуги в общността. Помага на семействата да ползват правата и облекченията на база на българското законодателство. Участва в оценката на реалните потребности на семейството от финансова, материална и друг вид подкрепа. Взима участие в търсене на ресурси за семейството.
Изисквания за заемане на длъжността:
• да имат висше образование - завършена образователна степен бакалавър/магистър с професионално направление „Социални дейности”, „Социална педагогика”, „Здравен и социален мениджмънт”, „Социална работа с деца и семейства” или друго направление със социална насоченост;
• професионален опит –не се изисква
• да познава нормативната уредба в областта на закрилата на детето и социалните услуги;
• компютърни умения за работа с Word, Excel, Internet;
• да притежават личностни качества и умения, които включват – комуникативни и социални умения; умения за работа в екип; инициативност, толерантност, отговорност;
 
Длъжността се заема, чрез сключване на срочен трудов договор по реда на чл.68, ал.1, т.1 от КТ на 4 часов работен ден със срок до 30.08.2018 г.
 
 
4. Логопед в услугата „Ранна интервенция на уврежданията, пряка работа с децата с увреждания и техните семейства, включително рехабилитация и дейности по консултиране, обучение, мобилна работа с детето в неговия дом“ - 1бр. на 4 часа
Описание на длъжността - оказва помощ на семействата на деца със забавяне в езиково-говорното развитие или нарушения в комуникацията, предизвикани от различни причини. Работи за развиване на комуникативни способности на детето, формиране на средства за общуване с близкото му обкръжение и с връстници и възрастни в общността. Помага при усвояване на допълващи системи за комуникация (картинки, жестове, символи).
Изисквания  за заемане на длъжността 
• да имат висше образование – логопед, завършена образователна степен бакалавър/магистър с професионално направление специална педагогика или други приравнени специалности и квалификации;
• да имат професионален опит не по-малък от 6 месеца в областта на образователните или социалните  дейности;
• да познава нормативната уредба в областта на предучилищната подготовка, закрилата на детето, социалните услуги за деца и семейства и здравната грижа за деца;
• компютърни умения за работа с Word, Excel, Internet;
• да притежават личностни качества и умения, които включват – комуникативни и социални умения; умения за работа в екип; инициативност, толерантност, отговорност;
 
Длъжността се заема, чрез сключване на срочен трудов договор по реда на чл.68, ал.1, т.1 от КТ на 4 часов работен ден със срок до 30.08.2018 г.
 
5. Рехабилитатор/кинезитерапевт в услугата „Ранна интервенция на уврежданията, пряка работа с децата с увреждания и техните семейства, включително рехабилитация и дейности по консултиране, обучение, мобилна работа с детето в неговия дом“– 1бр. на 4 часа
Описание на длъжността - Оказва помощ на семействата на деца с двигателни нарушения или в риск от развитие на такива. Работата му е насочена към развиване на двигателни умения, повишаване на независимото функциониране в ежедневието, профилактика на вторичните нарушения. Кинезитерапевтът/рехабилитаторът дава препоръки за адаптиране на средата към специалните нужди на детето, както и помага при избора и осигуряването на помощни средства.
Изисквания за заемане на длъжността  
• да имат висше образование – завършена образователна степен професионален бакалавър, бакалавър, магистър или средно специално медицинско образование с професионална квалификация „Рехабилитатор/кинезитерапевт”;
• да имат професионален опит не по-малък от 1 година по специалността;
• да имат опит в директна работа с деца;
• да познават нормативната уредба в областта на закрилата на детето, социалните услуги за деца и семейства и здравната грижа за деца;
• да притежават личностни качества и умения, които включват – комуникативни и социални умения; умения за работа в екип; инициативност, толерантност, отговорност;
 
Длъжността се заема, чрез сключване на срочен трудов договор по реда на чл.68, ал.1, т.1 от КТ на 4 часов работен ден със срок до 30.08.2018 г.
 
6. Психолог в услугата „Ранна интервенция на уврежданията, пряка работа с децата с увреждания и техните семейства, включително рехабилитация и дейности по консултиране, обучение, мобилна работа с детето в неговия дом“ и „Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения“ 1 бр. на 6 часа
Описание на длъжността - Оказва помощ на семействата на деца със социално-емоционални проблеми. В задълженията му се включва оценка на социално-емоционалното и познавателното развитие на детето, както и оценка на взаимодействието дете-родител. Работата на психолога включва също психологическа подкрепа на семейството, помощ във взаимоотношенията между родителите и детето, психологическа работа с деца със социално-емоционални и поведенчески проблеми. Психологът консултира индивидуално родителите и води родителските групи за взаимопомощ и подкрепа.
Изисквания  за заемане на длъжността 
• да имат висше образование – завършена образователна степен бакалавър/магистър с професионално направление „Психология”;
• професионален опит –не се изисква;
• да познава нормативната уредба в областта на здравната грижа за деца, закрилата на детето, социалните услуги и предучилищната подготовка.
• компютърни умения за работа с Word, Excel, Internet;
• да притежават личностни качества и умения, които включват – комуникативни и социални умения;умения за работа в екип; инициативност, толерантност, отговорност;
 
Длъжността се заема, чрез сключване на срочен трудов договор по реда на чл.68, ал.1, т.1 от КТ на 6 часов работен ден със срок до 30.08.2018 г.
 
7. Медиатор в услугата „Ранна интервенция на уврежданията, пряка работа с децата с увреждания и техните семейства, включително рехабилитация и дейности по консултиране, обучение, мобилна работа с детето в неговия дом“ - 1 бр. на 4 часа
Описание на длъжността – Провеждане на работа на терен – откриване на случаи, установяване на първоначален контакт с представители на целевите групи, поддържане на връзки, информиране, ориентиране, посредничество; Участие в организирането и провеждането на мобилната работа в рамките на дейностите, в които участва; Участие в оценката на потребностите на конкретните целеви групи, с които работи – дефиниране на проблемите, конкретните нужди и оплаквания, рисково поведение; Работа със семейството по отношение на мотивиране за редовно посещение на услугите; Разпространение на образователни и информационни материали сред целевите групи и рискови общности; Съдействие за провеждане на информационни срещи за представяне на и мотивиране за включване в услугите; Насочване и/или придружаване на потребители до услугите; Подпомагане на специалистите при реализация на дейностите в конкретните услуги по отношение на връзката „специалист – семейство”; Подпомагане на работата на социалният работник и други членове на екипите по проекта; Участие в подготовката и провеждането на дейности за популяризиране и обсъждане на услугите по проекта.
Изисквания за заемане на длъжността  
• да имат завършено средно образование;
• компютърни умения за работа с Word, Excel, Internet;
• да притежават личностни качества и умения, които включват – комуникативни и социални умения; умения за работа в екип; инициативност, толерантност, отговорност;
 
Ще се считат за предимство
• да са родители на деца с увреждане - „експерти от опит”*
 
* Родителите – експерти от опит са родители на деца с увреждане, чувствителни и съпричастни към проблемите на деца с проблеми в развитието и техните близки. 
 
Длъжността се заема, чрез сключване на срочен трудов договор по реда на чл.68, ал.1, т.1 от КТ на 4 часов работен ден със срок до 30.08.2018 г.
 
8. Медицинска сестра в услугата „Подобряване достъпа до здравеопазване и  промоция на здравето чрез подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията“ – 1бр. на 4 часа
Описание на длъжността – Идентифициране на потребители на услугата „Здравна консултация” и мотивиране за включване на потребители, включително чрез работа на терен и посещения в домовете, съвместно с педиатър и медиатор; Организиране и провеждане на здравни консултации и подкрепа на родители с деца от 0 до 7 години под прякото наблюдение на педиатър; Подпомагане на дейността на педиатъра  при осъществяването на консултативни прегледи на децата, като работи под негово ръководство; Разработване на информационни материали за родителите; Провеждане на здравно консултиране на родителите на деца от 0 до 7 години, включително и чрез работа на терен, посещения в домовете и предоставяне на разработени по проекта обучителни и информационни материали на здравна тематика; Участие в подготовката на графици за провеждане на дейностите, в които участва; Създаване и поддържане на база данни относно потребителите по отделните дейности и предоставените им услуги; Участие при организирането и провеждането на мобилната работа в рамките на дейностите, в които участва; Участие в периодични срещи с останалите специалисти, включени в дейностите по проекта, с цел съвместна работа, подобряване на прилаганите методи и други; Участие в подготовката и провеждането на дейности за популяризиране и обсъждане на услугите по проекта, включително и чрез разработване на информационни материали относно същността на здравната услуга, в която участва.
Изисквания за заемане на длъжността :
• да имат висше образование – завършена образователна степен професионален бакалавър или средно специално медицинско образование – медицинска сестра;                     
• да имат професионален опит не по-малък от 1 година в областта на здравните  дейности;
• да познава нормативната уредба в областта на здравната грижа за деца;
• да притежават личностни качества и умения, които включват – комуникативни и социални умения; умения за работа в екип; инициативност, толерантност, отговорност;
 
Длъжността се заема, чрез сключване на срочен трудов договор по реда на чл.68, ал.1, т.1 от КТ на 4 часов работен ден със срок до 30.08.2018 г.
 
9. Стоматолог в услугата „Подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на здравето чрез подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация  и дейности по превенция на здравето“ - 1бр. на 400 часа за 24 месeца
Описание  на длъжността - Консултира семействата по въпросите на денталното здраве на детето. Участва в първичния прием на децата, където се запознава с наличната медицинска документация, историята на раждането, семейната анамнеза, извършва първоначален преглед. Назначава и извършва диагностични изследвания и процедури, отговарящи на добрата медицинска практика. Предоставя ясна и достоверна информация зъбния статус на детето и методите за евентуалното му лечение. Дава препоръки на семейството по въпросите на грижата за устната хигиена на детето, Помага за изграждане на навици у родителите за грижа за устната хигиена на детето и спазване на хигиенни норми и здравна профилактика. Поддържа контакти с медицински заведения, лични лекари и други медицински специалисти.
Изисквания за заемане надлъжността
• да имат висше образование – завършена образователна степен магистър със специалност „Стоматология“
• да имат професионален опит - не по-малък от 1 година
• да притежават личностни качества и умения, които включват – комуникативни и социални умения; умения за работа в екип; инициативност, толерантност, отговорност;
 
Длъжността се заема, чрез сключване на срочен трудов договор по реда на чл.68, ал.1, т.1 от КТ със срок до 30.08.2018 г.
 
10. Психолог – в услугата „Подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на здравето чрез подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на здравето“ – 1 бр. на 6 часа
Описание на длъжността - Оказва помощ на семействата на деца със социално-емоционални проблеми. В задълженията му се включва оценка на социално-емоционалното и познавателното развитие на детето, както и оценка на взаимодействието дете-родител. Работата на психолога включва също психологическа подкрепа на семейството, помощ във взаимоотношенията между родителите и детето, психологическа работа с деца със социално-емоционални и поведенчески проблеми. Психологът консултира индивидуално родителите и води родителските групи за взаимопомощ и подкрепа.
Изисквания  за заемане на длъжността 
• да имат висше образование – завършена образователна степен бакалавър/магистър с професионално направление „Психолог”;
• да имат професионален опит не по-малък от 6 месеца в областта на здравните, образователните или социалните  дейности;
• да познава нормативната уредба в областта на здравната грижа за деца, закрилата на детето, социалните услуги и предучилищната подготовка.
• компютърни умения за работа с Word, Excel, Internet;
• да притежават личностни качества и умения, които включват – комуникативни и социални умения;умения за работа в екип; инициативност, толерантност, отговорност;
 
Длъжността се заема, чрез сключване на срочен трудов договор по реда на чл.68, ал.1, т.1 от КТ на 6 часов работен ден със срок до 30.08.2018 г.
 
11. Медиатор в услугата „Подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на здравето чрез подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на здравето“ - 1 бр. на 4 часа
Описание на длъжността – Провеждане на работа на терен – откриване на случаи, установяване на първоначален контакт с представители на целевите групи, поддържане на връзки, информиране, ориентиране, посредничество; Участие в организирането и провеждането на мобилната работа в рамките на дейностите, в които участва; Участие в оценката на потребностите на конкретните целеви групи, с които работи – дефиниране на проблемите, конкретните нужди и оплаквания, рисково поведение; Работа със семейството по отношение на мотивиране за редовно посещение на услугите; Разпространение на образователни и информационни материали сред целевите групи и рискови общности; Съдействие за провеждане на информационни срещи за представяне на и мотивиране за включване в услугите; Насочване и/или придружаване на потребители до услугите; Подпомагане на специалистите при реализация на дейностите в конкретните услуги по отношение на връзката „специалист – семейство”; Подпомагане на работата на социалният работник и други членове на екипите по проекта; Участие в подготовката и провеждането на дейности за популяризиране и обсъждане на услугите по проекта.
Изисквания за заемане на длъжността  
• да имат завършено средно образование;
• компютърни умения за работа с Word, Excel, Internet;
• да притежават личностни качества и умения, които включват – комуникативни и социални умения; умения за работа в екип; инициативност, толерантност, отговорност;
 
Длъжността се заема, чрез сключване на срочен трудов договор по реда на чл.68, ал.1, т.1 от КТ на 4часов работен ден със срок до 30.08.2018 г.
 
12. Социален работник в услугата „Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения“ -  2 бр. на 8 часа
Описание на длъжността – Идентифициране на потребители на услугите/дейностите по проекта, включително чрез работа на терен и посещения в домовете; Проучване и анализ на индивидуалните потребности на децата от 0 до 7 години, бъдещите родители и родителите от целевите групи и насочване към подходящите за тях услуги; Оказване на методическа подкрепа на медиаторите, включени в дейностите, в които участват и изготвяне на графици за дейността им; Насочване на деца и семейства към други услуги при нужда; Разработване на програми и обучителни материали; Провеждане на групова и индивидуална консултация и подкрепа на бъдещи родители, на родители с бебета и деца на възраст от 0 до 7 години и съвместни групи за родители и бъдещи родители; Участие при организирането и провеждането на мобилната работа в рамките на дейностите, в които участва; Създаване и поддържане на база данни относно потребителите по отделните дейности, в които участва; Организиране на екипните срещи на специалистите, включени в услугите, в които участва; Организиране и участие в периодични срещи с останалите специалисти, включени в дейностите по проекта, с цел съвместна работа, подобряване на прилаганите методи и други; Участие в подготовката и провеждането на дейности за популяризиране и обсъждане на услугите по проекта, включително и чрез разработване на информационни материали относно същността на услугите, в които участва.
Изисквания за заемане на длъжността:
• да имат висше образование - завършена образователна степен бакалавър/магистър с професионално направление „Социални дейности”, „Социална педагогика”, „Здравен и социален мениджмънт”, „Социална работа с деца и семейства” или друго направление със социална насоченост;
• да имат професионален опит не по-малък от 6 месеца в областта социалните или здравните дейности;
• да познава нормативната уредба в областта на закрилата на детето и социалните услуги;
• компютърни умения за работа с Word, Excel, Internet;
• да притежават личностни качества и умения, които включват – комуникативни и социални умения; умения за работа в екип; инициативност, толерантност, отговорност;
 
Длъжността се заема, чрез сключване на срочен трудов договор по реда на чл.68, ал.1, т.1 от КТ на 8 часов работен ден със срок до 30.08.2018 г.
 
13. Медиатор в услугата „Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения“ -  2 бр. на 8 часа
Описание на длъжността – Провеждане на работа на терен – откриване на случаи, установяване на първоначален контакт с представители на целевите групи, поддържане на връзки, информиране, ориентиране, посредничество; Участие в организирането и провеждането на мобилната работа в рамките на дейностите, в които участва; Участие в оценката на потребностите на конкретните целеви групи, с които работи – дефиниране на проблемите, конкретните нужди и оплаквания, рисково поведение; Работа със семейството по отношение на мотивиране за редовно посещение на услугите; Разпространение на образователни и информационни материали сред целевите групи и рискови общности; Съдействие за провеждане на информационни срещи за представяне на и мотивиране за включване в услугите; Насочване и/или придружаване на потребители до услугите; Подпомагане на специалистите при реализация на дейностите в конкретните услуги по отношение на връзката „специалист – семейство”; Подпомагане на работата на социалният работник и други членове на екипите по проекта; Участие в подготовката и провеждането на дейности за популяризиране и обсъждане на услугите по проекта.
Изисквания за заемане на длъжността  
• да имат завършено средно образование;
• компютърни умения за работа с Word, Excel, Internet;
• да притежават личностни качества и умения, които включват – комуникативни и социални умения; умения за работа в екип; инициативност, толерантност, отговорност;
 
Длъжността се заема, чрез сключване на срочен трудов договор по реда на чл.68, ал.1, т.1 от КТ на 8 часов работен ден със срок до 30.08.2018 г.
 
14. Медицинска сестра в услугата „Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения“ -  1 бр. на  800 часа за 24 месеца
Описание на длъжността – Идентифициране на потребители на услугата „Здравна консултация” и мотивиране за включване на потребители, включително чрез работа на терен и посещения в домовете, съвместно с педиатър и медиатор; Организиране и провеждане на здравни консултации и подкрепа на родители с деца от 0 до 7 години под прякото наблюдение на педиатър; Подпомагане на дейността на педиатъра  при осъществяването на консултативни прегледи на децата, като работи под негово ръководство; Разработване на информационни материали за родителите; Провеждане на здравно консултиране на родителите на деца от 0 до 7 години, включително и чрез работа на терен, посещения в домовете и предоставяне на разработени по проекта обучителни и информационни материали на здравна тематика; Участие в подготовката на графици за провеждане на дейностите, в които участва; Създаване и поддържане на база данни относно потребителите по отделните дейности и предоставените им услуги; Участие при организирането и провеждането на мобилната работа в рамките на дейностите, в които участва; Участие в периодични срещи с останалите специалисти, включени в дейностите по проекта, с цел съвместна работа, подобряване на прилаганите методи и други; Участие в подготовката и провеждането на дейности за популяризиране и обсъждане на услугите по проекта, включително и чрез разработване на информационни материали относно същността на здравната услуга, в която участва.
Изисквания за заемане на длъжността  
• да имат висше образование – завършена образователна степен професионален бакалавър или средно специално медицинско образование – медицинска сестра, акушерка;                     
• да имат професионален опит не по-малък от 1 година в областта на здравните  дейности;
• да познава нормативната уредба в областта на здравната грижа за деца;
• да притежават личностни качества и умения, които включват – комуникативни и социални умения; умения за работа в екип; инициативност, толерантност, отговорност;
 
Длъжността се заема, чрез сключване на срочен трудов договор по реда на чл.68, ал.1, т.1 от КТ със срок до 30.08.2018 г.
 
15. Лекар-педиатър – в услугата „Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения“ -  1 бр. на  400 часа за 24 месеца
Описание на длъжността - Консултира семействата по въпросите на здравето на детето. Участва в първичния прием на децата, където се запознава с наличната медицинска документация, историята на раждането, семейната анамнеза. Преглежда детето, оценява физическото му развитие, прави скрининг на слуха и зрението. Дава препоръки на семейството по въпросите на дневния режим, храненето, съня. Помага за изграждане на навици у родителите за грижа за детето и спазване на хигиенни норми и здравна профилактика. Поддържа контакти с медицински заведения, лични лекари и други медицински специалисти, които насочват децата в риск към услугите по ранна интервенция, с цел ранното им и по-пълно обхващане.
Изисквания за заемане на длъжността:  
• да имат висше образование – завършена образователна степен магистър със специалност „Педиатрия”;
• да имат професионален опит не по-малък от 1 година като педиатър;
• да познават нормативната уредба в областта на  здравната грижа за деца;
• да притежават личностни качества и умения, които включват – комуникативни и социални умения;умения за работа в екип; инициативност, толерантност, отговорност;
 
Длъжността се заема, чрез сключване на срочен трудов договор по реда на чл.68, ал.1, т.1 от КТ със срок до 30.08.2018 г.
 
16. Лекар-гинеколог  в услугата „Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения“ -  1 бр. на  400 часа за 24 месеца
Описание на длъжността – разработване на програми и обучителни материали за провеждане на групова работа с бъдещи родители и родители с бебета и деца на възраст от 0 до 3 г. относно особеностите на раждането, здравословното хранене и двигателен режим на бьдещата майка, семейното планиране и др.; Оказване на методическа подкрепа на акушерката и медиаторите, включени в  консултативните  дейности, в които участва; Провеждане на групова и индивидуална консултация и подкрепа на бъдещи и настоящи родители по въпросите на семейното планиране, репродуктивното здраве, методите на контрацепция, болестите, предавани по полов път и др.; Осъществяване на работа на терен, посещения в домовете и предоставяне на разработени по проекта обучителни и информационни материали на здравна тематика; Участие в изготвянето на индивидуални планове за работа с бъдещи родители и родители на деца от 0 до 7 г. съвместно с другите консултанти по съответната услуга; Създаване и поддържане на база данни относно потребителите по отделните дейности, в които участва; Участие при организирането и провеждането на мобилната работа в рамките на дейностите, в които участва; Участие в периодични срещи с останалите специалисти, включени в дейностите по проекта, с цел съвместна работа, подобряване на прилаганите методи и други;
Основни изисквания  
• да имат висше образование – завършена образователна степен магистър със специалност „Гинекология”;
• да имат професионален опит не по-малък от 1 година в областта на здравните дейности;
• да притежават личностни качества и умения, които включват – комуникативни и социални умения; умения за работа в екип; инициативност, толерантност, отговорност;
 
Длъжността се заема, чрез сключване на срочен трудов договор по реда на чл.68, ал.1, т.1 от КТ със срок до 30.08.2018 г.
 
17. Акушерка в услугата „Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения“ -  1 бр. на  800 часа за 24 месеца
Описание на длъжността - идентифициране на потребители на услугите/дейностите по проекта и мотивиране за участие в проектните дейности, включително чрез работа на терен и посещения в домовете, съвместно с медиатор и социален работник; Оказване на методическа подкрепа на медиаторите, включени в  консултативните  дейности, в които участва; Разработване на  програми и обучителни материали за провеждане на групова и индивидуална работа с бъдещи родители и родители на деца на възраст от 0 до 7 г.;Участие в изготвянето на индивидуални планове за работа с бъдещи родители и родители на деца от 0 до 7 г. съвместно с другите консултанти по съответната услуга; Създаване и поддържане на база данни относно потребителите по отделните дейности, в които участва; Участие при организирането и провеждането на мобилната работа в рамките на дейностите, в които участва; Участие в периодични срещи с останалите специалисти, включени в дейностите по проекта, с цел съвместна работа, подобряване на прилаганите методи и други; Участие в подготовката и провеждането на дейности за популяризиране и обсъждане на услугите по проекта, включително и чрез разработване на информационни материали относно същността на услугите, в които участва.
Изисквания за заемане на длъжността 
• да имат висше образование – завършена образователна степен професионален бакалавър или средно специално медицинско образование – акушерка;
• да имат професионален опит не по-малък от 1 година в областта на здравните дейности;
• да притежават личностни качества и умения, които включват – комуникативни и социални умения;умения за работа в екип; инициативност, толерантност, отговорност;
 
Длъжността се заема, чрез сключване на срочен трудов договор по реда на чл.68, ал.1, т.1 от КТ със срок до 30.08.2018 г.
 
18. Юрист  в услугата  „Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения“ -  1 бр. на  800 часа за 24 месеца
Описание на длъжността - провеждане на индивидуални юридически консултации на родители относно техните права и задължения по отношение на: законодателството в областта на закрилата на детето и семейно правните отношения; социалното законодателство: социални услуги за деца и семейства, семейно и социално подпомагане, трудовоправни отношения, пазар на труда, закрила при безработица, подкрепа за деца и възрастни с увреждания и др.; осигурителното законодателство; здравното законодателство; законодателството в областта на предучилищното и училищното образование; административно-правни процедури и други; Създаване и поддържане на база данни относно консултираните лица; при необходимост участие при провеждането на мобилна работа на терен; участие в периодични срещи с останалите специалисти, включени в дейностите по проекта, с цел съвместна работа, подобряване на прилаганите методи и други; участие при провеждането на дейности за популяризиране и обсъждане на услугите по проекта, включително и чрез разработване на информационни материали относно същността на услугите/ дейностите, в които участва.
Изисквания  за заемане на длъжността:
• да имат висше юридическо образование;
• да имат професионален опит не по-малък от 1 година;
• компютърни умения за работа с Word, Excel, Internet;
• да притежават личностни качества и умения, които включват – комуникативни и социални умения;умения за работа в екип; инициативност, толерантност, отговорност;
 
Длъжността се заема, чрез сключване на срочен трудов договор по реда на чл.68, ал.1, т.1 от КТ със срок до 30.08.2018 г.
 
Специфични изисквания  за всички длъжности, които ще се считат за предимство: 
• да имат практически опит в работа с уязвими деца и семейства или в изпълнение на проекти в областта на социалните услуги за деца и семейства, здравеопазването, образованието или социалното включване на деца и семейства в риск;
• да познават местните уязвими общности в община Хасково, техните културни особености, език, традиции при отглеждане на децата, включително и на деца с увреждания.
 
Документи за кандидатстване:
 Заявление – по образец /Приложение 1/;
 Автобиография – по образец /Приложение 2/;
 Копия на документи, удостоверяващи трудов стаж и/или опит в съответната сфера;
 Копие от диплома за завършено образование;
 Декларация от кандидата, че не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер, не е лишен от правото да заема длъжността за която кандидатства /Приложение 3/;
 Приложими документи /удостоверения, сертификати за преминати обучения и др./
*При кандидатстване за повече от една длъжност се представят отделни комплекти с документи.
 
Начин на провеждане на подбора
1. Първи етап – разглеждане и проверка на подадените документи за съответствие с обявените изисквания за съответната длъжност.
2. Втори етап – интервю  с допуснатите кандидати.
 
Място и срок за подаване на документи:
Документи се подават лично на следния адрес: гр.Хасково, пл. „Общински“ №1, ет. 3, стая 309, всеки работен ден от 9,00 . до 12,00 часа и от 13,00 до 17,00 часа. 
 
Задължително е представянето на оригиналите на копираните документи за сверяване от служителите определени да приемат документите.
 
Краен срок за приемане на документите:
- За длъжността- Ръководител на Общностен  център – 10.08.2016
- За длъжностите – Домакин, Шофьор и Хигиенист – до 10.08.2016 г.
- За длъжностите – Лекар-педиатър, Социален работник, Логопед, Рeхабилитатор, Психолог, Медиатор, Медицинска сестра, Стоматолог, Лекар-гинеколог, Акушерка и Юрист – до 17.08.2016 г.
 
За контакти: телефон 038/603 324 и 038/603 396
 
Списък на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, както и датата, мястото и часа на провеждане на интервю ще бъдат обявени на информационното табло на входа на Община Хасково и на електронната страница на Община Хасково: www.haskovo.bg

Документи по образец за кандидатстване:
 
 
 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art