A+ A A-

Обява за подбор на персонал за ЦНСТ

О Б Я В А
ЗА ПОДБОР  НА ПЕРСОНАЛ ЗА ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ
ОБЩИНА ХАСКОВО В КАЧЕСТВОТО СИ  НА ДОСТАВЧИК НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ, СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД № РД01-692/21.06.2016г. НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ, ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ  ГР. ХАСКОВО, БУЛ. ”СЪЕДИНЕНИЕ” 16
 
 
СВОБОДНИ ПОЗИЦИИ:
 
І. УПРАВИТЕЛ - 1 бр.
Описание на длъжността: Организира, разпределя, координира и контролира   всички дейности в Центъра за настаняване от семеен тип. Представлява ЦНСТ при установяване на връзки и поддържане на контакти. Подпомага процеса на адаптация и приспособяване на  деца и младежи  в Център за настаняване от семеен тип. Участва в изготвянето на индивидуален план на всяко дете. Обезпечава  ежедневна подкрепа в среда близка до семейната, създава условия за социална интеграция на потребителите, за развитие и задоволяване на ежедневните им потребности, образователни, информационни и др. потребности,  за организиране на свободното време, като следи за прилагане на индивидуален подход. Обезпечава предоставянето на сигурна и безопасна среда и условия за развитие на потребителите. Участва в мултидисциплинарен екип по случай. Консултира и оказва психологическа и професионална подкрепа на персонала на центъра. 
Изготвя задължителната документация, за функциониране на услугата ЦНСТ, съгласно утвърдена методика и стандарти за предоставяне на социални услуги за деца/младежи в ЦНСТ. 
 
Познаване на нормативната уредба: отлични познания на нормативната уредба, като: Методика за предоставяне на социалната услуга ЦНСТ за деца и младежи, Закон за социално подпомагане, Закон за закрила на детето, Закон за закрила срещу домашното насилие, Закон за борба срещу противообществените  прояви на малолетните и непълнолетните, подзаконови нормативни актове свързани със закрилата на детето.
 
Изисквания за заемане на длъжността:
- образование: висше, образователна степен – магистър.
- специалност: социални дейности, педагогика, социална педагогика.
- професионален опит – изисква се 3 години трудов стаж в областта на социалните услуги. 
- личностни качества и умения, които включват: комуникативни и социални умения; личностна и емоционална зрялост; умения за работа в екип; инициативност; лидерски качества; самоконтрол, организираност, толерантност.
 
Допълнителни умения:
- компютърни умения за работа с Word, Excel, Internet 
Длъжността се заема чрез сключване на трудов договор, със срок на изпитване на 8 часов работен ден.
 
IІ. СОЦИАЛЕН РАБОТНИК – 1 бр.
Описание на длъжността: подпомага процеса на адаптация и приспособяване на  деца и младежи  с увреждания от специализирани институции в Център за настаняване от семеен тип. Участва в изготвянето на индивидуален план на всяко дете. Предоставя ежедневна подкрепа в среда близка до семейната, създава условия за социална интеграция на потребителите, за развитие и задоволяване на ежедневните им потребности, образователни, информационни и др. потребности, съдейства за организиране на свободното време, отчитайки личните предпочитания и интереси на потребителите, като прилага индивидуален подход. Провежда индивидуални и групови занимания. Участва в мултидисциплинарен екип по случай, води документация по методика и стандарти за предоставяне на социални услуги за деца/младежи в ЦНСТ. 
 
Познаване на нормативната уредба: отлични познания на нормативната уредба, като: Методика за предоставяне на социалната услуга ЦНСТ за деца и младежи, Закон за социално подпомагане, Закон за закрила на детето, Закон за закрила срещу домашното насилие, Закон за борба срещу противообществените  прояви на малолетните и непълнолетните, подзаконови нормативни актове свързани със закрилата на детето.
 
Изисквания за заемане на длъжността:
- образование: висше, образователна степен – бакалавър. 
- специалност: социални дейности, социална педагогика.
- професионален опит- изисква 1 година трудов стаж по съответната специалност. 
 - личностни качества и умения, които включват: комуникативни и социални умения; личностна и емоционална зрялост; умения за работа в екип; инициативност, самоконтрол, толерантност; отговорност;
 - нагласи и мотивация  за работа с деца, с близки и роднини, взаимодействие с различни институции.
 
Допълнителни умения: 
- компютърни умения за работа с Word, Excel, Internet
Длъжността се заема чрез сключване на трудов договор със срок на изпитване на 8 часов работен ден със сменен режим на работа.
 
III. ВЪЗПИТАТЕЛ – 1 бр.
Описание на длъжността - Като част от екипа на ЦНСТ за деца и младежи основните функции на възпитателя са свързани с ежедневните индивидуални грижи за децата, придружаване, възпитание, организиране на ежедневието в ЦНСТ. Отговаря за разработването и качественото прилагане на ограмотителни и други образователни програми, както и за установяване познавателни и образователни потребности на децата, планира и организира тяхното развитие. Планира и осъществява интерактивни форми на работа с образователна насоченост (индивидуални и групови), посредничи във взаимоотношенията с учители и друг персонал в образователни институции и други услуги в общността. Подготвя помощни материали и пособия за образователна работа с децата, като същите са съобразени с индивидуалните потребности и способности на всяко. Подпомага децата в подготовката им за детска градина и училище. 
 
Изисквания за заемане на длъжността:
- образование: висше, образователна степен – бакалавър 
- специалност: педагогика, специална педагогика, логопедия 
- професионален опит – не се изисква стаж по съответната специалност, допълнително предимство носи специфичен професионален опит за работа с  деца/младежи. 
 - личностни качества и умения, които включват: комуникативни и социални умения; личностна и емоционална зрялост; умения за работа в екип; инициативност, самоконтрол, толерантност; отговорност;
 - нагласи и мотивация  за работа с деца, с близки и роднини, взаимодействие с различни институции
 
Допълнителни умения:
- компютърни умения за работа с Word, Excel, Internet
Длъжността се заема чрез сключване на трудов договор със срок на изпитване  на 8 часов работен ден, със сменен режим на работа.
 
IV. ДЕТЕГЛЕДАЧ - 5 бр.
Описание на длъжността: Осигурява денонощна 24 часова грижа. Отговаря за опазване живота и здравето на децата в услугата. Основните функции са свързани с ежедневните грижи за децата - придружаване, възпитание, организиране на ежедневието в ЦНСТ, помощ при и/или приготвяне на храна, помощ при къпане, тоалет, почистване на спални и помещения, пране и гладене на дрехи  и спално бельо, подреждане на гардероб и др. Всеки детегледач може да получи допълнителни специфични функции според образованието и опита си и/или съобразно други утвърдени инструкции и методики за работа с деца/младежи.
 
Изисквания за заемане на длъжността:
- образование: средно;
- професионален опит – не се изисква, но професионалният опит в сферата на социалните услуги за деца/младежи с увреждания ще се счита за предимство.
 - личностни качества и умения, които включват: комуникативни и социални умения; личностна и емоционална зрялост; умения за работа в екип; инициативност, самоконтрол, толерантност; отговорност;
 - нагласи и мотивация  за работа с деца, с близки и роднини, взаимодействие с различни институции
 Допълнителни умения:
 - Добри комуникативни умения, умения и нагласи за работа с деца и младежи.
Длъжността се заема чрез сключване на трудов договор със срок на изпитване на 8 часов работен ден, със сменен режим на работа.
 
ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: 
- Заявление – по образец /Приложение №1/;
- Автобиография – по образец /Приложение №2/;
- Копия на документи, удостоверяващи трудов стаж и/ или опит в съответната сфера;
- Копие от диплома за завършено образование;
- Декларация от кандидата, че не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен по съответния ред да от правото да заема длъжността за която кандидатства - по образец /Приложение №3/
- Други приложими документи /удостоверения, сертификати за преминати обучения и др./.
 
* При кандидатстване за повече от една длъжност, се представят отделни комплекта с документи.
 
НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА:
1. Първи етап- разглеждане и проверка на подадените документи за съответствие с обявените изисквания за съответната длъжност.
2. Втори етап – интервю с допуснатите кандидати.
           
МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: 
 
За длъжността Управител- документите се подават лично на следния адрес:
гр. Хасково пл. „Общински“ №1, ет.3 ст. 309, всеки работен ден от 9,00 ч. до 12,00 часа и от 13,00 до 17,00 часа
Краен срок за подаване на документи до 17,00 часа на 27.07. 2016 г.
 
 
За длъжността Социален работник, Възпитател, Детегледач- документите се подават лично на следния адрес: гр. Хасково пл. „Общински“ №1, ет.3 ст. 401, всеки работен ден от 9,00 ч. до 12,00 часа и от 13,00 до 17,00 часа
Краен срок за подаване на документи до 17,00 часа на 29.07. 2016 г.
 
Задължително е представянето на оригиналите на копираните документи за сверяване от служителите определени да приемат документите. 
 
Списък на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, както и датата, мястото и часа на провеждане на интервю ще бъдат обявени на  информационното табло на входа на Община Хасково, намиращ се на пл. „Общински“ № 1 и електронната страница на Община Хасково  www.haskovo.bg‎.

 Документи  за кандидатстване по образец:
 
 
 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art