A+ A A-

Обява за потребители на социална услуга по проект "Шанс в дома"

В качеството си на бенефициент по Проект „ШАНС В ДОМА” -
BG 05M9OP001- 2.002-0275 , финансиран по ОП “Развитие на човешките ресурси 2014г.- 2020г.“
по процедура BG05M90PO001-2.002  „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”,
 
Община Хасково обявява процедура за подбор на потребители към „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда,
в т.ч. подкрепящи и интегрирани междусекторни услуги”.
 
I.Изисквания към кандидатите:
1. Решение от ТЕЛК с призната степен на неработоспособност над 90% с чужда помощ.
2. Лица с трайни увреждания, с невъзможност за самообслужване, нуждаещи се от почасова грижа/ обслужване и/или специализирано консултиране, насочване и подкрепа, които да отговарят на едно от следните изисквания: ¬
• Лица с 90 на сто и над 90 на сто трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, с определена чужда помощ; ¬
• Лица с 90 на сто и над 90 на сто трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, без чужда помощ; ¬
• Лица с по-¬малко от 90 на сто трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, с установена невъзможност за самостоятелно обслужване към момента на оценка на потребностите; ¬
• Деца на възраст до 16 години с 50 на сто и над 50 на сто вид и степен на увреждане или деца на възраст от 16 до 18 години с 50 на сто и над 50 на сто степен на трайно намалена работоспособност , които се нуждаят от обслужване; ¬
• Лица (в това число и деца) със здравословни проблеми, с установена невъзможност за самостоятелно обслужване към момента на оценка на потребностите; 
3. Лица на възраст над 65 години, които са с ограничения или в невъзможност самостоятелно да организират и задоволят своите жизнени потребности към момента на оценка на потребностите. 
4. Да има настоящ адрес на територията на Община Хасково;
 
III.Необходими документи за кандидатстване:
1. Заявление за ползване на социални услуги от Центъра - по образец
2. Приложение към заявлението – по образец
3. Документ за самоличност (за справка); за дете - удостоверение за раждане (копие);(документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, попечител – за детето)(за справка);
4. Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (копие) или медицински протокол на ЛКК (копие);
5. Други медицински документи - актуална епикриза и др. (копие);
6. Удостоверение за настойничество/попечителство (копие); (ако е приложимо)
7. Пълномощно при невъзможностлицето само да си предоставидокументите; (ако е приложимо)
8. Други документи (ако е приложимо);
9. Декларация за предоставяне на лични данни –по образец.
10. Удостоверение Образец УП-8, издадено от НОИ, /за доходите за последните три месеца/
11. Служебна бележка от Работодателя за доходите за последните три месеца на родителите /ако кандидатът е дете/ (или на родителя, ако детето е само с един родител)
 
IV.Срок и начин за кандидатстване:
Документи за кандидатстване ще се приемат в срок от 04.07. до 15.07.2016г. включително, в Салон за административно обслужване на Община Хасково, пл. „Общински” 1, всеки работен ден от 9.00ч. до 16.30ч. 
Документите се приемат в надлежно комплектован вид.
Образците на документите за кандидатстване ще се получават в Салон за административно обслужване на Община Хасково, както и ще бъдат качени в сайта на Община Хасково, секция „Обяви и Съобщения“, подсекция „Други обяви и съобщения“.
 
ВАЖНО: Документи, подадени след обявения срок, не се допускат до разглеждане.
 
V.Начин на провеждане на подбора за достъп до услугите:
 
  • Разглеждане и оценка на подадените документи
  • Извършване на индивидуална социална оценка на всеки кандидат
  • Извършване на финална оценка от Комисията за подбор
  • Сключване на договор за ползване на услуга
 
Одобрените кандидати ще бъдат уведомени писмено или по телефон.
 
За повече информация: тел.038/603 484, Спасимира Кацарска-Лозева, ръководител проект; : Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Документи по образец:

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art