A+ A A-

Конкурс за управител на “Обреден дом” ЕООД - гр.Хасково

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО
ПРОТОКОЛ №9
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 22.04.2016 ГОД.
 
РЕШЕНИЕ №139
 
І. На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл.25 във връзка с чл.13, ал.1, т.5 от Наредба №3 за упражняване правата на община Хасково върху общинската част от капитала на търговски дружества, Общински съвет – Хасково възлага на Кмета на Община Хасково да проведе конкурс за възлагане на управлението на “Обреден дом” ЕООД – гр.Хасково на два етапа – оценяване на програма за развитието и дейността на търговското дружество за 3-годишен период и събеседване, при следните условия:
1. Изисквания към кандидатите:
1.1.Да притежават висше образование, образователно-квалификационна степен “магистър” по една от следните специалности: икономическа, юридическа или инженерно-техническа.
1.2.Да имат най-малко 5 години трудов стаж.
1.3.Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.
1.4.Компютърна грамотност Word, Exsel.
2. Необходими документи за участие в конкурса:
2.1. Заявление за участие – по образец.
2.2. Автобиография.
2.3. Медицинско свидетелство.
2.4.Документи, удостоверяващи придобита образователно-квалификационна степен (документи удостоверяващи, че кандидата отговоря на изискванията по т.І.1.1., т.І.1.2. и т.І.1.4.)
2.5.Документ, удостоверяващ продължителността на професионалния опит.
2.6.Военна книжка или друг документ, удостоверяващ отбиването на военна служба за кандидатите – мъже.
2.7.Свидетелство за съдимост.
2.8.Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждат за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност.
2.9.Декларация от лицето, че:
2.9.1.Не извършва от свое или от чуждо име търговски сделки с предмет сходен с предмета на дейност на дружеството.
2.9.2.Не участва в събирателни или командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност с предмет сходен с предмета на дейност на дружеството.
2.9.3.Не заема длъжност в ръководните органи на други дружества с предмет сходен с предмета на дейност на дружеството.
2.9.4.Не е лишено с присъда или с административно наказание от правото да заема материално-отчетническа длъжност до изтичане срока на наказанието.
2.9.5.Не е управител, контрольор и член на изпълнителни или контролни органи на друго еднолично търговско дружество.
2.9.6.Не е народен представител, министър, заместник-министър, председател на комитет, областен управител, заместник-областен управител, кмет, заместник-кмет, кметски наместник, секретар на община, изпълнителен директор и член на надзорния съвет на Агенцията за приватизация.
2.9.7.Не работи по трудов договор.
 
ІІ. Всеки кандидат представя в отделен запечатан плик в момента на подаване на заявлението за участие програма за развитието и дейността на търговското дружество за 3-годишен период.
ІІІ. Документите за участие в конкурса могат да бъдат подавани до 17.06.2016 год. в стая №309, ет.ІІІ в сградата на Общинска администрация Хасково.
 
ІV. Конкурсът ще се проведе на 30.06.2016 г. в заседателната зала на Общинска администрация Хасково, ІІ етаж от 10.00 часа.
 
Настоящото решение да се публикува в един местен ежедневник.
 
V. Определя комисия за провеждане на конкурса в състав:
Председател:  Велин Балкански – Заместник-кмет на Община Хасково;
Членове: д-р Валя Иванова – общински съветник;
             Гергана Бояджиева – общински съветник;
             Росица Гаргова - Директор на дирекция “Финансово-счетоводни дейности и бюджет” на Община Хасково;
             Янко Петев - Директор на дирекция “Икономика и стопански дейности, управление на общинската собственост” на Община Хасково;
             Златка Караджова  - Директор на дирекция „Хуманитарни дейности и обслужване на населението” на Община Хасково;
             Андрей Делиев – главен юрисконсулт в отдел “Правно-нормативно обслужване” на Община Хасково;
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – ХАСКОВО:
/Таня Захариева/    
 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art