A+ A A-

Конкурс за служител в ОИЦ - гр.Хасково

ОБЩИНА ХАСКОВО
ОБЯВЯВА КОНКУРС
За избор на експерт „Информационно обслужване и услуги” в Областен информационен център (ОИЦ) – гр. Хасково,
при следните условия: 
Минимални изисквания: 
- висше образование, степен „бакалавър”;
- професионален опит: минимум 1 година в разработването, изпълнението, мониторинга, контрола и/или реализацията на поне един проект с донорско финансиране от предприсъединителните и/или СКФ или Европейските структурни и инвестиционни фондове и/или по други програми, опит в предоставянето на информационни услуги, в организирането и провеждането на информационни събития, семинари конференции и др.
- допълнителна квалификация:
• компютърна грамотност–MS Office, Internet, други софтуерни продукти и приложения;
• владеене на най-малко един работен език на Европейския съюз (английски език, френски език и/или немски език) (доказва се с диплома или сертификат за владеене на определено ниво); ползването на друг от официалните езици на ЕС на работно ниво е предимство.
 
Общи задължения и отговорности:
• Извършва информационни и експертни дейности в сътрудничество с останалите членове на екипа на ОИЦ;
• Предоставя необходимата основна и специфична информация за СП и програмите, финансирани от ЕСИФ, предоставяна по телефон, електронна поща и/или на място в ОИЦ;
• Разпространява информация и документи по открити процедури по програмите, съ-финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) и др.
 
Специфични задължения: 
• Осигурява предоставянето на информационни и експертни услуги от ОИЦ, в т.ч. отговор на въпроси и/или при необходимост препращане към др. специализирани източници на информация;
• Предоставя възможност за ползване на място в ОИЦ на специфична литература и информационни ресурси от заинтересовани лица и др.
 
Провеждане на конкурса: 
1. Всеки кандидат подава документи лично или чрез пълномощник.
2. Конкурсна комисия преценява дали са представени изискуемите документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните изисквания за заемане на длъжността. До участие в конкурса се допускат само лица, представили всички необходими документи.
3. Конкурсът ще се проведе на три етапа – по документи, писмен тест и интервю.
4. Необходими документи:
- професионална автобиография на български, в Europass формат по образец, достъпна на: http://europass.cedefop.europa.eu/img/dynamic/c1344/type.FileContent.file/CVTemplate_bg_BG.doc ;
- копия от документи, доказващи придобитата образователно-квалификационна степен – диплома и приложенията към нея;
- копия от документи, удостоверяващи продължителност на професионалния опит (трудова/служебна/осигурителна книжка);
- копия от документи, доказващи квалификация и умения - трудови/граждански договори, трудови/ служебни/ осигурителни книжки/ сертификати/ удостоверения/ референции и др, доказващи изпълнение на изискванията;
- копия от документи, доказващи минимален експертен опит –трудова/служебна или осигурителна книжка, копия от договори/длъжностни характеристики за работа по проект(и) и др. документи, доказващи изпълнение на изискванията.
Кандидатите могат да се запознаят с Длъжностната характеристика за длъжността експерт “Информационно обслужване и услуги” на място в община Хасково, пл. “Общински” 1, ст. 309, всеки работен ден от 09,00 до 17,00 часа или на официалната електронна страница на Община Хасково www.haskovo.bg.
Основна заплата: 1129,55лв.
За длъжността  експерт „Информационно обслужване и услуги”  ще бъде подписан трудов договор по реда на чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ за срок до 31.12.2018г. на 8 часов работен ден, с три месечен изпитателен срок в полза на работодателя.
Място на подаване на документите: Община Хасково, 6300 град Хасково, пл. “Общински” 1, ст. 309, всеки работен ден от 09,00 до 17,00 часа.
Срок за подаване на документи: 13.06.2016 г., включително.
Списък на допуснатите до следващия етап ще бъдат публикувани на информационното табло в сградата на Община Хасково, на официалната електронна страница на Община Хасково www.haskovo.bg , както и на Единния портал: : www.eufunds.bg. 
 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art