A+ A A-

Ремонт на част от сграда с местонахождение УПИ I, кв. 308, имот идентификационен №77195.724.12 по КК на град Хасково, за нуждите на „Общинска данъчна дирекция“


Вид на процедурата

публична покана

Срок на валидност

07.07.2014г.

Срок за подаване на оферти

08.07.2014г. - 14.00ч.


Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art