A+ A A-

Обществени поръчки


Покупка на асфалт за нуждите на Община Хасково
Текущ одит на проект № DIR-5122130-1-172 "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в Регион Хасково”
Доставка на оборудване /обзавеждане/ за "ЦНСТ, УПИ II, кв. 798 и УПИ XV, кв. 63 по плана на гр. Хасково
Изграждане на Регионален център за третиране на неопасни отпадъци общините Хасково, Димитровград и Минерални бани
Инвеститорски контрол и строителен надзор при изграждане на Регионален център за третиране на неопасни отпадъци общините Хасково, Димитровград и Минерални бани
Разработване на документации за процедури за определяне на изпълнители на обществени поръчки по проект "Развитие на регионален туристически продукт: Хасково-Димитровград-Стамболово"
Осигуряване на информация и публичност по проект „Подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията в Община Хасково”
Отпечатване на съобщения за дължимите данък сгради и такса битови отпадъци за 2013 г. на Община Хасково
Доставка на хранителни продукти за нуждите на ЦДГ и ОДЗ в селата на територията на Община Хасково и Защитено жилище за младежи напускащи специализираната институция ДДЛРГ
Доставка на перилни и почистващи материали за нуждите на детски градини, общинска администрация, социален патронаж, здравен център и оркестри към Община Хасково
Доставка на: сол морска за посипване на пътища /против заледяване/-насипна за зимно поддържане 2013 година за нуждите на Общинско предприятие „Екопрогрес”, Община Хасково
Профилактични мероприятия по дезинфекция, дезинсекция, дератизация и деакаризация съответно на обекти собственост на Община Хасково
Текущ ремонт и поддържане на мрежите и съоръженията за улично осветление на територията на община Хасково
Публична покана за предоставяне на застрахователни услуги
Изграждане на лъчетерапевтичен комплекс към "Специализирана болница за активно лечение по онкология - Хасково" ЕООД - гр. Хасково

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art