A+ A A-

Обществени поръчки


Ремонт на спортна зала "Спартак", гр. Хасково
Изработване на горскостопански план на горските територии, собственост на община Хасково, област Хасково, с обща площ 11 255 ха
Закупуване на пясък и фракции за нуждите на Общинско предприятие „Екопрогрес”, Община Хасково по обособени позиции
Доставка на съдове за пепел
Доставка на хранителни продукти за нуждите на ЦДГ и ОДЗ в селата на територията на Община Хасково и защитено жилише за младежи напускащи специализираната институция ДДЛРГ
Доставка на насипна морска за зимно поддържане на пътищата за нуждите на Общинско предприятие "Екопрогрес", Община Хасково
Отпечатване и доставка на съобщения за дължимите данъци и такса битови отпадъци за 2014 г. на Община Хасково
Профилактични мероприятия по дезинфекция, дезинсекция, дератизация и дезакаризация на обекти, собственост на община Хасково
Разработване на документации за процедури за определяне на изпълнители на обществени поръчки по проект „Осигуряване на устойчиво и интегрирано развитие чрез проектиране на обновена и модернизирана градска среда в Община Хасково”
Доставка на материали и консумативи за проект "Подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията в Община Хасково, чрез инвестиции в човешки ресурс"
Текущ ремонт и поддържане на мрежите и съоръженията за улично осветление на територията на общ.Хасково
Реконструкция и благоустрояване на публични пространства за осигуряване на зелена и достъпна градска среда в гр. Хасково
Предоставяне на застрахователни услуги
Осигуряване на информация и публичност по проект "Реконструкция и благоустрояване на публични пространства за осигуряване на зелена и достъпна среда в гр. Хасково"
Строителен надзор на обект „Реконструкция и благоустрояване на публични пространства за осигуряване на зелена и достъпна градска среда в град Хасково”

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art