A+ A A-

Обществени поръчки


Изготвяне и оценки на интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на гр. Хасково
Експлоатация и поддръжка на депо за битови отпадъци в землището на село Гарваново, Община Хасково / ПРЕКРАТЕНА
Изграждане на лъчетерапевтичен комплекс към "Специализирана болница за активно лечение по онкология - Хасково" ЕООД
Текущ ремонт и поддържане на мрежите и съоръженията за улично осветление на територията на Община Хасково / 2012
Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа на Община Хасково през експлоатационен сезон 2010 – 2011
Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа на Община Хасково през експлоатационен сезон 2011 – 2012
Доставка на гориво за отопление за нуждите на Община Хасково (ПРЕКРАТЕНА)
Прединвестиционно проучване и изготвяне на инвестиционни проекти във фаза “работен проект” за селищна ВиК инфраструктура м. „Каменец”, м. „Кенана”, ж.р. „Изгрев” и ж.р. „Орфей”, гр. Хасково
Текущ ремонт и поддържане на мрежите и съоръженията за улично осветление на територията на Община Хасково, 2010
Изпълнение на строителен надзор по проект Подобряване на парковата среда и пешеходни зони за достъпна архитектурна среда в гр. Хасково
Събиране и извозване на битови отпадъци от територията на град Хасково до депото в землището на село Гарваново и почистване на територии за обществено ползване в град Хасково
Събиране и извозване на битови отпадъци от територията на град Хасково до депото в землището на село Гарваново и почистване на територии за обществено ползване в град Хасково / ПРЕКРАТЕНА
Покупка на гориво за автомобилния парк на Община Хасково чрез система за зареждане при условията на безналично плащане с електронни карти, 2010 / ПРЕКРАТЕНА
Доставка на дезинфекционни препарати в ЦДГ, ОДЗ, социални заведения, здравни кабинети и общинска администрация в Община Хасково / ПРЕКРАТЕНА
Осигуряване на лекарствени средства за здравните кабинети на детски градини, ОДЗ и училища

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art