A+ A A-

Обществени поръчки


Доставка, монтаж и гаранционна поддръжка на офистехника (Тouchsensingsurface) за оборудване на офиса на областен информационен център в Хасково, по проект № 0054-ОХО-3.3 “Изграждане и функциониране на областен информационен център в община Хасково”
Разпространение на информация и публичност по проект “Интегрирани зелени градове / InGreenCi”
Строителен надзор на обект "Мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура"
Дейности по осигуряване на публичност за обект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на общинската образователна инфраструктура в община Хасково”
Разработване на система ГИС за зелените площи в град Хасково
Изпълнение на дейности за информация и публичност по проекти, финансирани от Оперативни програми на ЕС, по обособени позиции
Извършване на независим финансов одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект “Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Хасково”
Ремонт на общинските пътища в Община Хасково през 2012 година
Доставка на дезинфекционни препарати в ЦДГ, ОДЗ, социални заведения, здравни кабинети и общинска администрация в Община Хасково
Денонощна физическа невъоръжена охрана на сгради и имущество на Община Хасково
Дейности по полагане на асфалтова настилка
Доставка на бетонови изделия за нуждите на Общинско предприятие „Екопрогрес”, Община Хасково
Доставка на бетон, циментов и варов разтвор за нуждите на Общинско предприятие „Екопрогрес”, Община Хасково
Доставка на пътни бои (синя и жълта), перли и разредител за нуждите на Общинско предприятие „Екопрогрес”, Община Хасково
Покупка на гориво за автомобилния парк на Община Хасково чрез система за зареждане при условията на безналично плащане с електронни карти, 2012

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art