A+ A A-

Обществени поръчки


Финансов одит на изпълнението на дейностите и отчитането на разходите по проект "Roads open access to deliver safety /Safe Roads/" финансиран по оперативна програма за ЕТС „Гърция-България 2007-2013”
Събиране и извозване на битови отпадъци от територията на селата на Община Хасково до регионалното депо в землището на село Гарваново/2014
Доставки на пътни бои, перли и разредител за нуждите на Общинско предприятие "Екопрогрес", Община Хасково / 2014
Ремонт на част от сграда с местонахождение УПИ I, кв. 308, имот идентификационен №77195.724.12 по КК на град Хасково, за нуждите на „Общинска данъчна дирекция“
„КЕТЪРИНГ” по проект № 0054-ОХО-3.3 “Изграждане и функциониране на областен информационен център в община Хасково”
Изработване и разпространение на печатни, аудиовизуални, информационни, рекламни материали и публичност
Доставка на канцеларски материали и консумативи по проект № 0054-ОХО-3.3 “Изграждане и функциониране на областен информационен център в община Хасково”
Приготвяне и доставка на храна по проект "Интегриране на деца и младежи с увреждания в Община Хасково чрез услуги от резидентен тип”
Изработване на рекламни материали по проект "Интегриране на деца и младежи с увреждания в Община Хасково чрез услуги от резидентен тип“
Ремонт на стадион "Хасково", гр. Хасково
Покупка на МПС за нуждите на Община Хасково
Изграждане на подпорна стена в ПИ №77195.734.43, кв. 178 по плана на гр. Хасково
Доставка на канцеларски материали за нуждите на проект: "Интегриране на деца и младежи с увреждания в Община Хасково чрез услуги от резидентен тип"
Изготвяне на детайлно обследване на енергийната ефективност на обекти по проект: „Осигуряване на устойчиво и интегрирано развитие чрез проектиране на обновена и модернизирана градска среда в Община Хасково“
Изготвяне на технически паспорти на обекти по проект: „Осигуряване на устойчиво и интегрирано развитие чрез проектиране на обновена и модернизирана градска среда в Община Хасково

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art