A+ A A-

Саниране на многофамилни жилища - пакет от документи

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради -

документи, свързани с кандидатстването и участието на собствениците на самостоятелни обекти в жилищни сгради в режим на етажна собственост:

Брошура

Презентация

Методически указания

Покана за свикване на Общо събрание (ОС) за учредяване на Сдружение на собствениците (СС)

Протокол от залепване на поканата за учредяване на СС

Протокол от ОС за учредяване на СС

Споразумение за създаване на СС

Заявление за интерес и финансова помощ

Справка за собствениците на самостоятелни обекти

Покана за свикване на ОС на СС

Протокол от залепване на поканата за ОС на СС

Протокол от ОС на СС

Договор СС - община

Приложение 1 към договор СС - община

Приложение 2 към договор СС - община

Декларация - нечлен на СС

Контролен лист, Областен управител

Схема минимални помощи

Договор за целево финансиране

Приложение 1 към договор за целево финансиране

Приложение 2 към договор за целево финансиране

Приложение 3 към договор за целево финансиране

Важна информация !


 

Цветова гама на блоковете, включени в НПЕЕ на многофамилни жилищни сгради по райони в гр.Хасково 

 


 

 ВАЖНО ! На 29.04.2015г., на заседание на Министерския съвет е приет проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 18 на Министерския съвет от 2015 г. за приемане на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата и за определяне на органите, отговорни за реализацията й (Обн., ДВ, бр. 10 от 6 февруари 2015 г., попр. ДВ, бр. 18 от 10 март 2015 г.).
Изменените документи са публикувани в под-секция „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради“: http://www.mrrb.government.bg/?controller=category&catid=117.

 


 

 

 

 

 


Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art