A+ A A-

Информационна среща на ОИЦ-гр.Хасково в Димитровград

На 05.06.2012 г. /вторник/, Областен информационен център – гр. Хасково организира

информационна среща в община Димитровград на тема: „Популяризиране на отворени схеми по Оперативните програми, съфинансирани от Структурните и Кохезионния фондове (СКФ) на ЕС”. Срещата е насочена към представителите на местната администрация, малките и средни предприятия в община Димитровград. Целта е да се представят възможностите за финансиране на проектни идеи по отворени схеми  на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” и ОП „Развитие на човешките ресурси”.

Събитието ще се състои в зала “Гросето”, сграда на общинска администрация Димитровград, бул."Г.С.Раковски" № 15. Начален час на събитието: 10,00 часа.

Проект „Изграждане и функциониране на областен информационен център в община Хасково”, договор № BG161РО002-3.3.02-0001-С0001 се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Техническа помощ”, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.

Срещата е открита за граждани и медии.


Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art