A+ A A-

Заповед на Кмета на Община Хасково / 04.05.2012 г.

ЗАПОВЕД № 623/04.05.2012 г., гр. Хасково

 

ОТНОСНО: Забрана за използването  на водните обекти - общинска собственост за плувни и водни спортове

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, както и в изпълнение разпоредбите на Наредбата за водноспасителна дейност и обезопасяването на водните площи ( ПМС № 182/24.7.1996 г.)

НАРЕЖДАМ:

1. ЗАБРАНЯВАМ, водните обекти – общинска собственост, които не са отдадени за стопанисване на други структури, организации или отделни физически лица да бъдат използвани за плувни и водни спортове – както  на групи, така и от отделни лица за къпане и плуване.
2. Ползвателите, организации или отделни физически лица, стопанисващи водни обекти - общинска собственост, да  въведат в стриктно изпълнение мярка за забрана ползването им за същата цел, освен ако не са обезопасени съобразно изискванията за съответния воден обект и не са го регистрирали за целта - съобразно изискуемите условия.
3. ЗАДЪЛЖАВАМ, кметовете на кметства и кметски наместници от община Хасково, незабавно да предприемат действия за сигнализиране със (поставяне) забранителни табели на видими места по бреговите ивици и рискови участъци от водните обекти.
Контрол по изпълнение на  Заповедта възлагам на Атанас Димитров – секретар на Община Хасково.
Настоящата заповед да се сведе за изпълнение на кметовете на кметства и кметски наместници, на Общинската комисия по водно спасяване и  водноспасителна дейност – Хасково – за сведениe и съдействие.

Кмет на
Община Хасково: /п/
                         инж. Георги Иванов


Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art