A+ A A-

Информационна среща на ОИЦ-Хасково в Ивайловград

На 22 март 2012 г., Областен информационен център – Хасково проведе информационна среща в Община Ивайловград на тема: „Популяризиране на отворени схеми по Оперативните програми, съфинансирани от Структурните и Кохезионния фондове (СКФ) на ЕС”. На срещата присъстваха представители на малките и средните предприятия в Община Ивайловград и специалисти  от общинската администрация.

Екипът представи целите и дейностите по проект „Изграждане и функциониране на областен информационен център в община Хасково”. Участниците бяха запознати с възможностите за кандидатстване по ОП „Конкурентоспособност” чрез отворените схеми  „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги” и „Подкрепа за развитието на клъстерите в България”. Представена бе инициативата JEREMIE като един нов начин за усвояване на структурните фондове на ЕС, за насърчаване на достъпа до финансиране на малките и средни предприятия чрез холдингови фондове.
ОП „Развитие на човешките ресурси” бе презентирана чрез Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ “Квалификационни услуги и насърчаване на заетостта” и “Квалификационни услуги и обучения за заети лица – фаза 3”. И по двете схеми договарящ орган е Агенцията по заетостта.
Проект „Изграждане и функциониране на областен информационен център в община Хасково” по договор № BG161РО002-3.3.02-0001-С0001 се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Техническа помощ”, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.


Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art