A+ A A-

ОбС с решение за кандидатстване по проект за развитие на туризма

      На 03.02.2012 г. Общински съвет-Хасково взе решение за започване на процедура по кандидатстване по Оперативна програма „Регионално развитие”, приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма”, операция 3.2 „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”, схема за предоставяне на бъзвезмездна финансова помощ BG161PO001/3.2-02/2011: „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите” с проект „Развитие на туристически продукт и маркетинг на дестинациите в общините Хасково, Димитровград и Стамболово”.

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art