A+ A A-

Програма за заетост на лица, обект на месечно социално подпомагане

Утвърдена е Програмата на Община Хасково за 2012г. за полагане на общественополезен труд от лица, обект на месечно социално подпомагане. Програмата е разработена в изпълнение на Закона за социално подпомагане (ЗСП) и Правилника за неговото прилагане (ППЗСП). През 2011г. в тази програма са включени 1163 безработни лица от община Хасково.

Основни цели на Програмата:

  • Да регламентира механизма за полагане на общественополезен труд от безработни лица, обект на месечно социално подпомагане съгласно разпоредбите на чл.12 от ППЗСП
  • Социално мотивиране на хората, останали дълго време без работа
  • Осигуряване на временна заетост и социална интеграция на продължително безработни лица.
Задачи на програмата:
  • Благоустрояване на градската среда
  • Поддържане на пътната мрежа, обществени пазари, гробищни паркове, централните и кварталните градски и селски територии; опазване на общинската и държавна собственост; хигиенизиране на здравни, учебни и детски заведения
Принципи на програмата:
  • Осигурява 4-часова заетост на безработни лица 14 дни месечно
  • На включените в програмата социално лица се гарантира изплащане на месечни социални помощи, ако отговарят на останалите условия за подпомагане по ППЗСП
Отговорни институции за изпълнение на програмата:
  • Дирекция “Социално подпомагане”-Хасково
  • Община Хасково 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art