A+ A A-

Пресконференция по проект „Шанс за нашите деца“

На 20.07.2016г. от 11.00 часа в Заседателната зала на Община Хасково

се проведе пресконференция по проект BG05M9OP001-2.004-0049 „Шанс за нашите деца“, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура  BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“. 

На Пресконференцията присъстваха г-жа Милена Трендафилова- Зам.кмет на Община Хасково, г-жа Златка Караджова –Директор на Дирекция ХДОН в Община Хасково, г-жа Надежда Иванова- директор Дирекция ЕНППЕ в Община Хасково, г-жа Теодора Пехливанова- началник  отдел ЕНПП, Десислава Стоянова- главен експерт „социални дейности“, г-жа Петя Ангелова- Директор ДСП, д-р Соня Димитрова- Директор РЗИ, г-жа Кристина Куличева- Директор ПУИ“П.Берон“, г-жа Николета Колева- старши експерт „Закрила на детето“ в РДСП-Хасково,г-жа Румяна Бялкова- главен експерт в Отдел „Закрила на детето“в ДСП-Хасково, г-жа Дарина Станчева- старши експерт в РИО-Хасково, представители на местни и национални медии – вестник „Хасковска Марица“, Телевизия Е-TV, БТА, информационните сайтове Хасково Нет и Хасково Инфо, Дарик и др.
 
Пресконференцията бе открита от ръководителя на проекта, г-жа Емилия Стефанова- началник отдел „Здравеопазване и социални дейности“ в Община Хасково.
Представена бе информация във връзка с финансирането, общата стойност, целевите групи и целите на проекта. Бяха посочени и отделните дейности по проекта.
Период на изпълнение на проекта: 26 месеца.
30 юни 2016 г. - 30 август 2018 г.
Обща стойност: 588 567,00 лв., 
Европейско финансиране: 500 281,95 лв.
Национално съфинансиране: 88 285,05 лв. 
 
Главна цел: Превенция на социалното изключване, намаляване на бедността сред децата, чрез предоставяне на услуги за ранно детско развитие, и чрез продължаване и усъвършенстване дейността на Общностен център, създаден по Проект за социално включване, предоставящ интегрирани услуги за ранно детско развитие, насочени към деца до 7 годишна възраст от уязвими групи, включително деца с увреждания и техните семейства, както и бъдещи родители в община Хасково.
 
Специфични цели:
1. Предоставяне на подкрепа на деца в ранна детска възраст и техните семейства за подобряване достъпа до здравна грижа, формиране на родителски умения, подобряване на семейната среда, повишаване на училищната готовност на децата  за включване в образователната система, както и предотвратяване на настаняването на деца в специализирани институции;
2. Ограничаване предаването на бедността между поколенията, чрез подобряване на готовността на децата за включване в образователната система и подкрепата за формиране на родителски умения сред уязвимите групи родители;
3. Създаване на мрежа за интегрирани услуги за ранно детско развитие.
 
Дейности по проекта:
1. Организация и управление на проекта;
2. Информиране и публичност;
3. Индивидуална и групова работа с деца и родители, включително и с деца и родители, които не са от уязвими групи, с цел посещаване на детска градина;
4. Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания;
5. Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище;
6. Ранна интервенция на уврежданията, пряка работа с децата с увреждания и техните семейства, включително рехабилитация и дейности по консултиране, обучение, мобилна работа с детето в неговия дом;
7. Подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на здравето, чрез подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията;
8. Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения;
9. Семейно консултиране и подкрепа, включително работа с родителите и децата, дейности за семейно планиране, индивидуална работа;
10. Управление и функциониране на услугите обединени в „Общностен център за подкрепа на деца и родители“
 
Целеви групи по проекта: деца на възраст от 0 до 7 години и техните родители, както и бъдещи родители от рискови групи.
Основни целеви групи деца в риск (от 0 до 7 г.) са:
- Деца от уязвими етнически групи, в частност ромската общност;
- Деца, чиито родители са безработни;
- Деца, чиито родители получават социални помощи;
- Деца без личен лекар, или чийто личен лекар не е педиатър;
- Деца, чиито родители не са здравно осигурени;
- Деца, не посещаващи детска градина или не ползващи друг тип услуга за грижа за деца;
- Деца, за които родителите не полагат достатъчна грижа;
- Деца с увреждания;
- Деца със здравословни проблеми.
Основни целеви групи родители (на деца от 0 до 7 г.) са:
- Родители от уязвими етнически групи, в частност ромската общност;
- Родители, получаващи социални помощи;
- Безработни родители;
- Родители на 3 и повече деца;
- Самотни родители;
- Бъдещи родители от уязвими групи;
- Родители (най-вече майки) в рискова възраст;
- Родители без или с ниско образование;
- Родители, живеещи в лоши жилищни условия;
- Родители, които не полагат достатъчна грижа за децата си (регистрирани в полицията и Дирекции „Социално подпомагане“ на АСП);
- Родители на деца с увреждания;
- Родители на деца със здравословни проблеми;
- Здравно неосигурени родители;
- Родители на деца във висок риск (забавяне в развитието и др.).
 
Ръководителят на проекта г-жа Стефанова съобщи, че от  днес 20.07.2016г. започва прием на документи за подбор на персонал по проект “Шанс за нашите деца“ в две направление:
 
І. Лица свързани с функционирането и управлението на услугите в „Общностен център за подкрепа на деца и родители“:
Ръководител на центъра – 1бр.
Счетоводител/касиер/домакин – 1бр.
Шофьор – 1бр.
Хигиенист – 1бр.
 
Място и срок за подаване на документите: 
Документите се подават лично на следния адрес:
гр. Хасково пл. „Общински“ №1, ет.3 ст. 309, всеки работен ден от 9,00 ч. до 12,00 часа и от 13,00 до 17,00 часа до 10.08.2016г.
 
ІІ. Лица свързани с предоставянето на услугите в „Общностен център за подкрепа на деца и родители“:
Специален педагог – 1 бр.
Педагог – 1бр.
Помощник възпитател (медиатор ) – 1 бр.
Медиатор – 4 бр.
Лекар-педиатър – 2бр.
Социален работник – 3бр.
Логопед – 1 бр.
Рехабилитатор – 1бр.
Психолог – 2бр.
Медицинска сестра – 2 бр.
Стоматолог – 1 бр.
Лекар-гинеколог – 1 бр.
Акушерка – 1 бр.
Юрист – 1бр.
 
Място и срок за подаване на документите: 
Документите се подават лично на следния адрес:
гр. Хасково пл. „Общински“ №1, ет.3 ст. 309, всеки работен ден от 9,00 ч. до 12,00 часа и от 13,00 до 17,00 часа до 17.08.2016г.
 
Образците на изискващите се документи, ще бъдат налични и в електронен вариант на  www.haskovo.bg , секция „Обяви и съобщения“, подсекция „Други обяви и съобщения“.
 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ:
 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art