A+ A A-

Пресконференция по проект „Шанс в дома“

Встъпителна пресконференция по Проект No BG05M9OP001-2.002-0275 „Шанс в дома“

Финансиран по ОП “Развитие на човешките ресурси 2014г.- 2020г.“
по процедура BG05M90PO001-2.002  „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”, се проведе на 4 юли 2016 година в залата на община Хасково.
На Пресконференцията присъстваха представители на местни и национални медии – вестник „Хасковска Марица“, Телевизия Етв, БТА, информационните сайтове Хасково Нет и Хасково Инфо.
Мероприятието бе открито от ръководителя на проекта, г-жа Спасимира Кацарска-Лозева в присъствието на заместник кмета Милена Трендафилова и директора на дирекция“ Хуманитарни дейности и обслужване на населението“ Златка Караджова.
Представена бе информация във връзка с финансирането, общата стойност, целевите групи и целите на проекта. Бяха посочени и отделните дейности по проекта.
Ръководителят на проекта подчерта, че настоящата процедура „Независим живот“ е своеобразно продължение на предходната процедура „Нови алтернативи“, но и надгражда резултатите от нея, чрез разширяване обхвата на предлаганите социални услуги за потребителите. В тази връзка, 92 лица, ползващи услуги по „Нови алтернативи“, ще бъдат включени в настоящия проект.
Освен 20 лични асистенти,  в проектното изпълнение ще бъдат включени още 10 социални асистенти и 5 домашни помощници. За индивидуалните нужди на потребителите ще бъдат наети 1 рехабилитатор, 1 медицински специалист, 1 приложен специалист, 1 психолог.
В Центъра за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда, в т.ч. подкрепящи и интегрирани междусекторни услуги“
ще работят още един главен социален работник и един социален работник.

Изяснен бе и фактът, че персоналът на Центъра ще бъде почасово ангажиран, с цел да бъдат обхванати повече лица от целевите групи.

От днес, 04.07.2016г. до 15.04.2016г. започна прием на документи за кандидати за потребители на социалните услуги.
Документите се подават в Салон за административно обслужване на община Хасково, всеки работен ден от 9.00 до 16.30 часа. Едновременно с това, до 06.07.2016г.се приемат и документи за асистент-методик на Центъра, който ще подготвя и разработва необходимите за функционирането на Центъра:

  • Вътрешни правила, бланки, формуляри, правилници и процедури
  • Материали за провеждане на информационна кампания в общността за представяне на дейността на “Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда”.

Предстои да бъде обявен и прием по останалите длъжности, което ще бъде оповестено както на уеб-сайта на Община Хасково, така и на Информационното табло на общината.
Напомняме, че образците на изискващите се документи, са налични и в електронен вариант на www.haskovo.bg , секция „Обяви и съобщения“, подсекция „Други обяви и съобщения“.

 

 

 

 

 

 

Пресконференция


Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art