A+ A A-

ЗАПОВЕД №Т-062 / 13.03.2014 г.

На основание чл. 14, ал. 7 и 8 от ЗОС, във връзка с процедура по реда на чл. 100 и чл. 101, ал. 1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет – Хасково и Решение № 572 от 28.02.2014 година на Общински съвет – Хасково
 
О  Б  Я  В  Я  В  А  М:
 
Публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години за обекти – публична общинска собственост: 
 
Терени за поставяне на павилиони и павилиони с автобусни спирки на територията на община Хасково, съгласно одобрени схеми по чл. 56 от ЗУТ при годишен наем 61 750,00 лева без ДДС, както следва:
 
1. бул. “Г. С. Раковски”, южно от кръстовището с ул. „Дунав” – С+П
2. бул. “Г. С. Раковски”, до микро пазара – П 
3. бул. “България” и ул. „Цар Освободител”, пред аптеката източно от ул. „Априлов” – П 
4. бул. “България” и ул. „Мара Гидик”, пред пощата – П
5. бул. “България”, западно от Търговски комплекс „21-ви век” – С+П
6. бул. “България” и бул. „Освобождение”, до Първа поликлиника – П 
7. бул. “България”, на спирката на пл. „Лебеда” – С+П 
8. бул. “България”, на спирката пред ул. „М. Дринов” – С+П
9. бул. “България”, на спирката пред Младежки център – С+П
10. бул. “Освобождение”, южно от ул. “Лонгоза” – С+П
11. бул. “Съединение”, източно от читалище „Заря” – С+П
12. бул. “Съединение” и ул. „Омуртаг”, до аптеката – С+П
13. бул. “Съединение”, западно от Автогара – Хасково – П
14. бул. “Съединение”, до търговията – С+П
15. бул. “Съединение”, източния портал на КАТ – П
16. бул. “Съединение”, пред МБАЛ / входа на Онкологията/ – П
17. бул. “България”, източно от ул. “Априлов” – П
18. бул. “В. Левски”, спирката пред бл. № 9 – С+П
19. бул. „В. Левски” и ул. „Ком” южно от бл. № 25 – С+П 
20. бул. „В. Левски”, южно от бл. № 34 – П 
21. бул. „В. Левски”, на спирката пред бл. № 30 – С+П
22. пл. „Общински” срещу изхода на ул. „Отец Паисий” – П
23. пл. „Свобода” и ул. „П. Евтимий”, до Областна администрация – П
24. пл. „Атлантически”, близо до ул. „Г. Кирков” и бул. „Г.С. Раковски” – П
25. ул. „Сан Стефано”, западно от ул. Стефан Караджа” – П
26. ул. „Сан Стефано и ул. „Пирин” – П
27. ул. „Отец Паисий” и ул. „Хан Кубрат” – П
28. ул. „Бургас”, пред книжен пазар – П
29. ул. „Стефан Стамболов”, срещу ДКЦ „Свети Георги” – П
30. ул. „Дунав”, източно от бул. „Г.С. Раковски” /пред бл. № 28/ - П
31. ул. „Дунав”, преди ул. „Изток” /до аптеката/ - П
32. ул. „Дунав”, пред магазин „Авеню” – П
33. ж.к. „Орфей”, до търговски комплекс /в близост до бл. № 17/ - П
34. ул. „Св.Св. Кирил и Методий”, до магазина срещу ул. „Кооператор” – П
35. ул. „Св.Св. Кирил и Методий”, спирката срещу СОУ „Васил Левски” – С+П
36. ул. „Рила” и ул. „Георги Кирков”, западно от Трета поликлиника – П
37. ул. „Стара планина”, на спирката срещу ул. „Брегалница” – С+П
38. ул. „Стара планина”, пред парка до Военното поделение – С+П
39. ул. „Добруджа”, на спирката източно от ул. „Бяло море” – С+П
40. ул. „Банска”, пред Финансово-стопанска гимназия – П
41. ул. „Одрин”, северно от ул. „Рила”, пред спортното игрище - П
 
Поставянето на павилионите и автобусните спирки ще се извърши след подписване на договор за наем по одобрен проект от техническите служби на общината.
При участие в конкурса да бъде представен идеен проект за визията на павилионите и спирките, сроковете за изпълнението им съобразени със следните клаузи: Последващо одобряване на проекти за търговските обекти по реда на ЗУТ и издаване на разрешение за поставяне за срока на договора и предложение за годишна наемна цена и начин на плащане на наемната цена (месечно или авансово).
 Наемателят носи отговорност за:
1. правилното устройство на площадката в съответствие с изискванията за безопасност и достъпност;
2. монтажа, контрола и поддържането на всички обекти;
3. извършването на всички видове контрол по време на експлоатацията на обектите;
 
Критерий и методика за оценка на предложението- общ брой точки 100:
1. годишна наемна цена – 10 точки
2. начин на плащане на наемната цена (месечно или авансово) – 20 точки
3. срок за изпълнение на инвестициите в месеци, считано от датата на сключване на договора за наем – 20 точки
4. оценка на идейния проект - обемно-пространствено решение: естетика и архитектурна концепция 50 точки
 
Утвърждавам конкурсна документация и проекто - договор.
Конкурсната документация се получава от стая 421 на Общинска администрация – Дирекция „Общинска собственост” след представено платежно за заплатена такса за участие и такса за закупуване на конкурсна документация – 50.00 лв., които се внасят по банкова сметка IBAN BG05 RZBB 9155 8420 0001 07, BIC RZBBBGSF, Райфайзенбанк АД Хасково, код 448090 в полза на община Хасково. 
Депозит в размер на 100 000.00 лева се внасят по сметка IBAN BG08 RZBB 9155 3320 0001 10 , BI C RZBBBGSF,  Райфайзенбанк АД Хасково.
Дати за оглед на обекта: всеки ден от 9.00 до 17.00 часа след направена заявка в дирекция “ССТТТЗПОС”.
Предложенията за участие в публично оповестения конкурс се подават в “Деловодството” на Община Хасково в запечатан  непрозрачен плик, върху който се отбелязва: номера на настоящата заповед, името на кандидата участник в конкурса и точното наименование на обекта, до 12.00 часа на 01.04.2014 година. Към момента на подаване на офертата се представя и копие на документ, доказващ внасянето на определения депозит. Публичния конкурс ще се проведе на 02.04.2014 година от 14.00 часа в заседателната зала на Община Хасково.
Предлаганото от кандидата ценово предложение се поставя в отделен непрозрачен плик, който се отваря след допускането на всички кандидати.
Спечелилият търга дължи 20% ДДС върху достигнатата наемна цена.
Препис от заповедта  да се постави на видно място в общината.
 
 
 
ГЕОРГИ ИВАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art