A+ A A-

ЗАПОВЕД №Т-165/12.08.2013г.

На основание чл. 14, ал. 7 и 8 от ЗОС, чл. 83 и 84, ал. 1 от Наредбата за общинска собственост на Общински съвет – Хасково, във връзка с Решение № 450 от 28.06.2013 година на Общински съвет – Хасково

 

О  Б  Я  В  Я  В  А  М:

 

Публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години за част от обект – публична общинска собственост: представляващ терен до 750 кв.м., находящ се в поземлен имот с идентификатор 77195.742.48 по КК на град Хасково (началото на главната алея на селищен парк «Кенана») с възможност за реализиране на временен поставяем обект със закрита част не по-голяма от 20 % от площта на терена, съгласно представен идеен проект за визията на обекта и околното пространство при първоначална месечна наемна цена 750,00 лева без ДДС.

 

При участие в конкурса да бъде представен идеен проект за визията на временния поставяем обект и околното пространство.

Срок за реализация на временния поставяем обект - не по-късно от шест месеца от дата на сключване на договора за наем съобразени със следните клаузи:

1. Последващо одобряване на проекта за времения поставяем обект по реда на ЗУТ и издаване на разрешение за поставяне за срока на договора.

2. За периода от 01.11. до 01.04. може да се заплаща месечен наем в размер на 10% от договорената наемна цена, при подадена декларация от наемателя, че обекта няма да работи.

В случай, че за този период работи само закритата част от обекта наемна цена се определя на 3,00 лв./кв.м. без ДДС само за обекта.

3. Договорите за отдаване под наем и срокът за изпълнение на обектите започват да текат от 01.01.2014 година.

 

Критерий и методика за оценка на предложението - общ брой точки 100:

  1. наемна цена – 40 точки
  2. срок за изпълнение на инвестициите в месеци, считано от датата на сключване на договора за наем (не по-късно от 6 месеца) – 20 точки
  3. оценка на идейния проект - обемно-пространствено решение: естетика и архитектурна концепция – 40 точки

 

Утвърждавам конкурсна документация и проекто - договор.

 

Конкурсната документация се получава от стая 421 на Общинска администрация – Дирекция „Общинска собственост” след представено платежно за заплатена такса за участие и такса за закупуване на конкурсна документация – 50.00 лв., които се внасят по банкова сметка IBANBG05 RZBB 9155 8420 0001 07, BICRZBBBGSF, Райфайзенбанк АД Хасково, код 448090 в полза на община Хасково.

Депозит в размер на 5000.00 лева се внасят по сметка IBAN BG08 RZBB 9155 3320 0001 10 , BI C RZBBBGSF,  Райфайзенбанк АД Хасково.

Дати за оглед на обекта: всеки ден от 9.00 до 17.00 часа след направена заявка в дирекция “Общинска собственост”.

 

Предложенията за участие в публично оповестения конкурс се подават в “Деловодството” на Община Хасково в запечатан  непрозрачен плик, върху който се отбелязва: номера на настоящата заповед, името на кандидата участник в конкурса и точното наименование на обекта, до 12.00 часа на 02.09.2013 година. Към момента на подаване на офертата се представя и копие на документ, доказващ внасянето на определения депозит. Публичния конкурс ще се проведе на 02.09.2013 година от 14.00 часа в заседателната зала на Община Хасково.

 

Предлаганото от кандидата ценово предложение се поставя в отделен непрозрачен плик, който се отваря след допускането на всички кандидати.

 Препис от заповедта  да се постави на видно място в общината.

 

ГЕОРГИ ИВАНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО

 

 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art