A+ A A-

Община Хасково изпълнява проект "Разширение на селищната ВиК мрежа"

Община Хасково изпълнява проект по процедура BG161РО005/08.1.30.01/01 “Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на ОП “Околна среда 2007 – 2013 г.” – проект № 58131-57-57 “Разширение на селищна ВиК мрежа – гр. Хасково”. Финансирането на проекта се осъществява под формата на безвъзмездна финансова помощ от Кохезионния фонд на Европейския съюз.

Проектът предвижда извършване на прединвестиционни проучвания, анализ на съществуващото състояние, както и възможностите за водоснабдяване и отвеждане на отпадните води в бившите местности  “Кенана”, “Орфей”, “Каменец” и “Изгрев”. Избраният изпълнител ще има задължението да изготви инвестиционни проекти във фаза технически проект, включващи всички специализирани схеми, подробни устройствени планове, инвестиционни проекти и проектосметна документация, съгласно изискванията на Закона за устройство на територията и свързаните с него нормативни документи.

За местностите “Кенана”, “Орфей”, “Каменец” и “Изгрев” е в сила кадастрален план от 1988 г. Понастоящем тече процедура по изготвяне и одобряване на план за улична регулация. Предстоят за разрешаване всички въпроси свързани с планиране, проектиране и изграждане на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура – в частност водоснабдителна и канализационна мрежа.

С реализацията на проекта ще се повиши капацитета на Община Хасково за решаване проблемите, свързани с урбанизирането на нови жилищни територии при запазване на околната среда.

Крайната цел на проекта е изготвянето на инвестиционни проекти, по които да започне изграждането на ВиК инфраструктурата.

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art