A+ A A-

Проект "Разширение на селищна ВИК мрежа - град Хасково". Проверка на междинното звено към ОП "Околна среда 2007 - 2013 г."

20.07.2009 г.

На 15.07.2009 г. бе проведена първата планова проверка на място на Бенефициента по проект за “Разширение на селищна ВиК мрежа – гр. Хасково”, реализиран по процедура BG161РО005/08.1.30.01/01 “Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”

Съгласно Договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, сключен на 12.01.2009 г. между Министерство на околната среда и водите и Община Хасково, честотата на проверките на място е два пъти годишно. Целта на проверките на място е да се проследи изпълнението на договора и да се контролира управлението на проекта.

В тази връзка, екип от двама специалисти от отдел “Мониторинг и контрол” на Дирекция “Фондове на Европейския съюз по околна среда” към Министерство на околната среда и водите, посетиха Община Хасково и съгласно утвърдена предварителна програма осъществиха срещи с представители на администрацията, отговорни за изпълнението на проекта. 

В процеса на работа, на базата на документална проверка и интервю на конкретни длъжностни лица, бе извършена оценка на следните показатели:

  • Административен капацитет на Бенефициента за управление на проекта;
  • Писмени правила и процедури за управление на проекта;
  • Администриране и докладване на нередности;
  • Осигуряване на информация и публичност на проекта;
  • Физическо изпълнение на проекта.

В края на проверката бе осъществена среща с инж. Недялка Станева – зам. кмет на Община Хасково, на която се докладваха резултатите от направената проверка. Представителите на Междинното звено изразиха задоволство от съществуващата отлична координация между отделните звена на общинската администрация, ангажирани с управлението на проекта. Бе обърнато специално внимание на това, че всички вътрешни правила и процедури са адекватно актуализирани по повод повишаване на административния капацитет на Общината и постигане на максимална ефективност при изпълнението на проекта.

В заключение на срещата и на първата за проект “Разширение на селищна мрежа - гр. Хасково” проверка на място и двете страни изразиха удовлетвореността си от свършената съвместна работа и си пожелаха ползотворно бъдещо сътрудничество.

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art