A+ A A-

Публикация юли, 2011 г.

20.0.2011 г.

На 12.07.2010 г. в Министерството на околната среда и водите бе подписан Анекс към Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 58-131-C057/12.01.2009 г., с който се удължава срокът за изпълнение на проект “Разширение на селищна ВиК мрежа – гр. Хасково”, по процедура BG161РО005/08.1.30.01/01 “Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”, изпълняван от Община Хасково. Съгласно подписания Анекс всички дейности по проекта трябва да приключат до месец януари 2012 г.

Проектът предвижда извършване на анализ на съществуващото състояние, изготвяне на прединвестиционни проучвания и работни проекти за водоснабдяване и отвеждане на отпадните води в бившите местности  “Кенана”, “Орфей”, “Каменец” и “Изгрев”. Към настоящия момент, тези новоприсъединени към гр. Хасково зони нямат изградена подобна инфраструктура. Същевременно, там живее целогодишно приблизително 1/4 от населението на града.

Избраният по реда на Закона за обществените поръчки изпълнител ще има задължението да изготви инвестиционни проекти във фаза работен проект, включващи всички специализирани схеми, инвестиционни проекти и проектосметна документация, съгласно изискванията на Закона за устройство на територията и свързаните с него нормативни документи, т.е. предмет на дейностите по проекта е разрешаване на всички въпроси свързани с планирането и бъдещото изграждане на водоснабдителната и  канализационната техническа инфраструктура на посочените райони.

Главната цел на Община Хасково, като бенефициент на безвъзмездната финансова помощ, е да подобри качеството на живот и респективно състоянието на околната среда посредством решаване на сега съществуващите проблеми чрез  изграждане на нова инфраструктура в два основни аспекта:

  1. Централизирано осигуряване на вода с гарантирано качество и в достатъчно количество за посрещане на питейните и битови нужди в новосформираните жилищни райони;
  2. Централизирано отвеждане на отпадните води от новосформираните жилищни райони и осигуряване на тяхното пречистване преди заустването им в повърхностните водни течения;

Крайната цел на проект “Разширение на селищна ВиК мрежа – гр. Хасково” е изготвянето на качествени  инвестиционни проекти, които да осигурят необходимото финансиране и още в този програмен период на Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”, Община Хасково да започне изграждане на техническата ВиК инфраструктура.

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art