A+ A A-

Банкови сметки

за плащане на данъци, такси и други задължения


IBAN: BG05RZBB91558420000107
BIC: RZBBBGSF при Райфайзенбанк клон Хасково
КОД: в таблицата по-долу


 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Вид плащане

Вноски по приходи от общински предприятия и институции
Нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция
Приходи от наеми на имущество
Приходи от наеми на земи
Приходи от лихви от текущи банкови сметки
Приходи от лихви от срочни депозити
Дивидент
Конфискувани средства и приходи от продажба на конфискувани стоки
Дарения помощи и други безвъзмездно получени суми от страната
Дарения помощи и други безвъзмездно получени суми от чужбина
Приходи от продажба на дълготрайни материални активи
Приходи от продажби на земи
Приходи от концесии
Приходи от ликвидиране на общински предприятия
Приходи от продажба на нематериални активи
Други нематериални приходи
Такса за технически услуги
Такса за ползване на детски градини
Такса за ползване на детски ясли и други по здравеопазването
Такси за ползване на детски лагери и други по социалния отдих
Такси за ползване на домашен социален патронаж и др.социални услуги
Такса административни услуги
Такса за ползване на пазари, тържкиша   и др.
Такса за ползване на полудневни детски градини
Такса за ползване на общежития и др.по образованието
Такса за гробни места
Други общински такси/тръжни документи/
Приходи от такси за Общината по Закона за опазване на околната среда
Данък недвижими имоти
Данък наследства
Данък превозни средства
Такси битови отпадъци
Данък придобиване на имущество по дарения и възмезден начин
Други данъци
Глоби, санкции, наказателни лихви и неустойкии за не данъчни приходи
Такса за притежаване куче
Патентен данък
Туристически данък

Код

44 37 00
44 40 00
44 41 00
44 42 00
44 43 00
44 44 00
44 48 00
44 49 00
44 51 00
44 52 00
44 55 00
44 56 00
44 57 00
44 58 00
44 59 00
44 70 00
44 80 01
44 80 02
44 80 03
44 80 04
44 80 05
44 80 07
44 80 08
44 80 09
44 80 10
44 80 11
44 80 90
44 80 81
44 21 00
44 22 00
44 23 00
44 24 00
44 25 00
44 34 00
44 65 00
44 80 13
44 14 00
F44 28 00

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art