A+ A A-

Вътрешни правила за изпълнение на ЗДОИ

I. Общи положения


Чл.1.(1) С тези правила се уреждат организацията и реда по изпълнение на Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/ от служителите в Община Хасково.

(2) Предоставянето на достъп до обществена информация, съхранявана в Община Хасково, по ред различен от регламентирания в ЗДОИ и вътрешните правила е недопустимо, ако не е предвидено в друг закон специален ред за търсене, получаване и разпространяване на такава информация.

Чл.2. (1) Предмет на тези правила е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят мнение относно дейността на Община Хасково.

(2)  Вътрешните  правила се  прилагат само за осигуряване достъп до обществена информация, която се създава и съхранява в Община Хасково.

(3) Тези правила не се прилагат за достъпа до лични данни по Закона за защита на личните данни, както и до класифицирана информация по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация.

Чл.З. Целта на тези вътрешни правила е да се удовлетвори правото на всеки гражданин на Република България на достъп до обществена информация при спазване на законовия ред и на основата на принципите:

 1. откритост, достоверност и пълнота на информацията;
 2. осигуряване на еднакви условия за достъп до обществена информация;
 3. осигуряване на законност при търсенето и получаването на обществена информация;
 4. защита на правото на информация;
 5. защита на личната информация;
 6. гарантиране на сигурността на обществото и държавата.

Чл.4. Осъществяването на правото на достъп до обществена информация не може да бъде насочено срещу правата и доброто име на други лица, както и срещу националната сигурност, обществения ред, народното здраве и морала.

Чл.5. Не се допускат ограничения на правото на достъп до обществена информация, освен когато тя е класифицирана информация или друга защитена тайна в случаите предвидени със закон.

Чл.6. В случаите на неявяване на заявителя в определения по чл. 34, ал. 4 от ЗДОИ срок или когато не плати определените разходи, е налице отказ на заявителя от предоставения му достъп до исканата обществена информация.


II. Упълномощени длъжностни лица


Чл.7. (1) Решения за предоставяне на достъп до обществена информация взема Кмета на Община Хасково.

(2)   Кмета на община Хасково   разпорежда публикуване на обществена   информация,  за  която  няма задължение за обнародване по закон, но представлява интерес за широк кръг граждани.

(3)  При искане за достъп до официална обществена информация, която е създадена или се съхранява в Община Хасково и е публикувана, всеки служител на администрацията е длъжен да посочва изданието, броя и датата на публикуване.


III. Процедура за вземане на решения по чл.28, ал.2 от ЗДОИ


Чл.8. (1) Писмените заявления за предоставяне на достъп до обществена информация се подават в Деловодството на Община Хасково и се регистрират в деловодно-информационната система на Община Хасково по определения ред.

(2)  За писмени се считат и заявленията получени в  Община Хасково на посочения за кореспонденция факс или електронната поща на Община Хасково, когато са посочени всички данни на заявителя, съгласно чл.25, ал.1 от ЗДОИ.

(3)  Заявлението за предоставяне на достъп до обществена информация следва да съдържа следните данни:

 1. трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя;
 2. описание на исканата информация;
 3. предпочитаната форма за предоставяне  на достъп до исканата информация;
 4. адрес за кореспонденция със заявителя, телефон, факс или е-mail.

Чл.9. Писмените заявления за предоставяне на достъп се предават на Кмета на община Хасково за резолюция.

Чл.10. (1) В срок от пет дни от получаването на резолюцията, служител от администрацията на община Хасково, посочен в резолюцията представя предложение за решение, което предава на Кмета на община Хасково.

(2)   При изготвяне на предложението за решение, служителят изхожда от съхраняваната в Община Хасково информация и класификацията й, съобразно ЗДОИ, законосъобразността на предоставянето или ограничаването на достъпа, когато исканата информация е служебна.

(3)   Когато исканата информация не се съхранява в Община Хасково, но има данни за нейното местонахождение, служителят посочва къде да бъде препратено заявлението.

Чл.11. (1) В законния 14 дневен срок от подаване на заявлението Кмета на общината се произнася по искането с решение, което съдържа изискваните от закона реквизити:

 1. степента на осигурения достъп до исканата обществена информация;
 2. срокът, в който е осигурен достъп до исканата обществена информация, но не по-малък от 30 дни от датата на получаване на решението;
 3. мястото, където ще бъде предоставен достъп до исканата обществена информация;
 4. формата,   под   която   ще   бъде   предоставен   достъп   до   исканата обществена информация;
 5. разходите по предоставянето на достъп до исканата обществена информация;
 6. могат да бъдат посочени и други органи, организации или лица, които разполагат с по-пълна информация.

(2)    Екземпляр  от решението  с  придружително писмо се  изпраща на заявителя по пощата с обратна разписка.


IV. Предоставяне на достъп до обществена информация


Чл.12. Достъп до обществена информация се предоставя на заявителя след заплащане в Касов салон на община Хасково.

Чл.13. (1) Предоставянето на достъп до обществена информация става в указаната с решението на Кмета форма.

(2) Форми за предоставяне на достъп до обществена информация:

 1. преглед на информацията - оригинал или копие;
 2. устна справка;
 3. копия на хартиен носител;
 4. копия на технически носител.

(3) Служителят определен в резолюцията на Кмета на общината е длъжен да изпълни решението за предоставянето на достъп пълно, точно и своевременно.

(4) За предоставения достъп се съставя протокол в който се отбелязват личните данни на заявителя и служителя на Община Хасково, формата на искане на предоставяне, датата и решението, което е изпълнено с предоставянето на достъп и забележки, ако има такива. Протоколът се подписва в два екземпляра от двете страни. Единият екземпляр се предава на заявителя, а другия заедно със заявлението и решението за предоставяне на достъп се предава за съхранение в архива на Община Хасково.

Чл. 14.(1) На интернет-страницата на Община Хасково се изнася актуална информация, която съдържа:

 1. структура на Община Хасково;
 2. адреса, телефоните, факса и работното време на Община Хасково;
 3. нормативни актове, свързани с дейността на Община Хасково;
 4. описание на услугите, които Община Хасково предлага на потребителите;
 5. актуални новини;
 6. списък на държавните институции;
 7. анализи и актуална информация за дейността на Община Хасково, представляващи интерес за обществеността;
 8. контакти за обратна връзка;

 (2) Обществена информация се публикува или предоставя на интернет-страницата на Община Хасково след одобрение от Кмета на общината.

Чл.15. На информационното табло на Община Хасково се поставя писмена информация относно формите на достъп до обществена информация, дължимите разходи, съгласно Заповед №10 на Министъра на финансите и начините за заплащане.


V. Отказ за предоставяне на достъп до обществена информация


Чл.16. Основания за отказ от предоставяне на достъп до обществена информация са:

 • исканата информация е класифицирана информация;
 • достъпът  засяга  интересите  на  трето  лице  и  няма негово  изрично писмено съгласие;
 • исканата обществена информация е предоставена на заявителя през предходните 6 месеца

 Заключителни разпоредби


§1. За неуредените от тези правила въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за достъп до обществена информация и Вътрешните правила за организацията на деловодната дейност в Община Хасково.

§2. Вътрешните правила влизат в сила от датата на утвърждаването им.

§3. Всички служители на Община Хасково са длъжни да се запознаят с вътрешните правила за достъп до обществена информация и да ги спазват.

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art