A+ A A-

Отчети за дейността по Закона за достъп до обществена информация

 

2010 година

2011 година

постъпили заявления за достъп до обществена информация

   
от граждани 2 5
от НПО
0
1
от журналисти
0
0
от фирми
0
0

общо постъпили заявления за достъп до обществена информация

2

6

     

вид на заялението

   
писмено 1 5
по електронен път 1 1
устно 0 0
     

вид на информацията

   
официална 2 6
служебна 0 0
     

взети решения за:

   
предоставяне на достъп до обществена информация 2 6
препращане 0 0
частичен достъп 0 0
отказ 0 0
Община Хасково не разполага с исканата информация 0 0
     

срок за издаване на разрешение

   
веднага 2 6
в 14 дневен срок 0 0
в законоустановения срок след удължаването му 0 0
след срока 0 0
     

теми на исканата информация

   
упражняване на права или законни интереси 2 5
други: копия от нормативни документи,
копия от индивидуални административни актове на Кмета,
статистически данни, известни на Общината

0

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art