A+ A A-

Структура и услуги

Общинска администрация-Хасково осигурява изпълнението на законите, подзаконовите нормативни актове, решенията на Общинския съвет, подпомага Кмета на общината при осъществяване на правомощията му, осигурява технически дейността му и извършва дейност по административно обслужване на гражданите и юридическите лица.

Общинската администрация извършва услуги в областта на:
- общинската собственост и инвестиционната политика
- устройственото планиране, общия устройствен план, рекламата, архитектурата и благоустройството
- гражданското състояние
- строителството, техническата инфраструктура, екологията и опазването на околната среда
- общинските предприятия
- социалната, образователната и здравната политика на държавата и общината
- местните данъци и такса битови отпадъци

Общинска администрация-Хасково е структурирана в седем дирекции:
 - “Администрация и правно-нормативно обслужване”
 - “Финансово-счетоводни дейности и бюджет”
 - “Архитектура, градоустройство, строителство и инвестиции”
 - “Европейски и национални програми и проекти и екология”
 - “Икономика и стопански дейности, управление на общинската собственост”
 - “Хуманитарни дейности и обслужване на населението”
 - “Общинска данъчна дирекция”

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art