A+ A A-

Приложение 5

Основни показатели за мониторинг на Общинския план за развитие


Темп на нарастване на приходите от продажби на човек

Повишаване равнището на заетост (2004 = 100%)

Намаляване равнището на безработица, мъже, жени (2004 = 100%)

Повишаване равнището на доходите (2004 = 100%)

Ръст на местните и чуждестранни инвестиции “на зелено” и в обновяване/разширяване на съществуващи производства (2004% = 100%)

Ръст на реализирания износ (в стойностно изражение) (2004% = 100%)

Трайни стандартни параметри на питейната вода (във всички селища);

Изградена канализационна мрежа, км, (2004% = 100%)

% на трайно премахнати нерегламентирани сметища (2004% = 100%)

Подобрени общински пътища в лошо състояние и такива без настилка в км (2004% = 100%);

Подобрена улична мрежа в лошо състояние в км (2004% = 100%);

Брой стандартни обитавани жилища на 1000 човека (2004% = 100%);

Брой жилища без основни благоустройствени елементи (ток, вода, канал) (2004% = 100%);

Брой жилища с енергиен сертификат (2004% = 100%)

% отпадни води, подложени на първично пречистване

% отпадни води, подложени на вторично пречистване

% на домакинствата / стопанските предприятия, обслужвани от новите / подобрени системи за водоснабдяване

Подобряване ефективността на водоснабдяването (в %)

Намаляван на загубите на вода по водопреносната мрежа (в %)

Дължина (в километри) на построената / обновена електропреносна мрежа (% от мрежата, която е завършена)

Брой на потребителите, които са свързани или подобрили свързването си с новата енергийна мрежа

Дължина на инсталираната широколентова (оптичен кабел) мрежа (в км)

Брой на абонатите на Интернет на 1000 жители

Брой на създадените "онлайн" услуги

Брой на новосъздадените фирми, които предлагат услуги, свързани с информационните технологии (on-line, електронна търговия и др.)

Брой изградени обекти на местната и регионална бизнес инфраструктура, които са получили подкрепа, в т.ч. регионални бизнес офиси, изложбени зали, бизнес инкубатори, бизнес центрове, индустриални паркове, производствени зони и др.

Брой на малките и средни предприятия (собственици – мъже / жени), които получават бизнес услуги

Площ на изградените нови бизнес подкрепящи инфраструктурни обекти

Брой на фирмите ползващи услугите на агро-бизнес центъра

Общ размер на привлечените инвестиции

Брой на фирмите, участващи в регионални клъстери

Създадени нови местни туристически продукти

Създадени нови фирми в областта на туризма

Предоставена площ в туристически обекти (м2)

Брой на нови маркетингови инициативи / схеми за промоциране на туристическия бизнес

Брой на създадени/подобрени атракции

Дължина на изградена нова/подобрена техническа инфраструктура в подкрепа на местни туристически продукти

Изградени/модернизирани културни обекти (2004 г.=100%)

Брой туристи (2004 г.=100%)

Брой на продадените нощувки годишно във фирмите- (след 1 година)

Среден брой посетители на ден

Брой на служителите, участващи в програмите за обучение (тип, продължителност)

Брой на МСП, получаващи финансова помощ за обучение (мащаб, тип, продължителност)

Брой съвместни проекти между работодатели и студенти

Брой нови учебни програми, ориентирани към регионални и местни пазари на труда

Дял на целевото население, участвало в програмите за обучение

Дял на студентите, включени в стажове, практики и други форми за придобиване на практически опит

Процент на настанените на работно място бенефициенти (%)

Повишаване на квалификацията на целевото население (%)

Брой на компютрите на 100 ученика в училищата

Брой на Интернет места на 100 ученика в училищата

Брой обучителни часове, насочени към ИКТ (часове х обучавани)

Брой обучавани ученици и студенти в ИКТ съобразно техния профил

Проведени активни мерки на пазара на труда, в т.ч. за групи в неравностойно положение

Брой осигурени места за квалификации на групи в неравностойно положение

Предприети и организирани квалификационни курсове за групи в неравностойно положение

Предоставени консултации и съвети за групи в новоразкрити работни места

Относителен дял на безработните лица, устроени на работа, от общия брой на лицата от групите в неравностойно положение

Подпомогнати проекти за обновяване на града

Брой преминали общински служители в програми за повишаване на квалификацията

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art