A+ A A-

Приложение 3

Приоритети на структурните фондове на ЕС за периода 2007-2013 г.


 

Европейски фонд за регионално развитие

Финансирани основни приоритети и мерки за периода 2007-2013

Конвергенция/Сближаване

Регионална конкурентоспособност и заетост

Европейско териториално сътрудничество

 • Изследвания, технологии и развитие, иновации и предприемачество
 • Информационно общество
 • Околна среда
 • Предпазване от рискове
 • Туризъм
 • Транспорт: трансевропейски мрежи и чист градски транспорт
 • Енергия, вкл. трансевропейски мрежи
 • Образование
 • Здравеопазване
 • Директни помощи за инвестиции в МСП

Забележка: Регионите с БВП под 75% от средното за Общността имат право на достъп до тази цел

 • Иновации и икономика на знанията
 • капацитет за изследвания, технологии и развитие, иновации
 • иновации в МСП
 • предприемачество
 • финансови инструменти и инкубаторни възможности
 • Околна среда и предпазване от рискове
 • Достъп извън основните градски центрове до транспортни и телекомуникационни услуги от общ икономически интерес

Забележка: Всички региони от ЕС, които нямат право на достъп до цел “Конвергенция”, отговарят на условията по тази цел

 • Трансгранични социално-икономически дейности
 • Транснационално сътрудничество
 • Работа в мрежа и обмен на опит между регионалните и местните власти

 

 

Европейски фонд за регионално развитие

Финансирани основни приоритети и мерки за периода 2007-2013 по специфични райони

Селски райони

Райони с природни препятствия

Градско измерение

 • Инфраструктура
 • ·Телекомуникационни мрежи и услуги
 • Развитие на нови дейности, извън аграрни и рибния сектор
 • Засилване на връзките между градските и селските райони
 • Развитие на туризма и услугите в селата
 • Достъпност
 • Икономически дейности, свързани с културното наследство
 • Устойчиво използване на природните ресурси
 • Туризъм
 • Възстановяване на физическата среда
 • Преустройство на нарушени терени
 • Развитие на историческото и културното наследство с мерки за насърчаване на предприемачество на местно ниво

 

Финансирани приоритети и мерки по европейски фондове – избираеми за периода 2007-2013

Европейски социален фонд (ESF)

Фонд “Сближаване”

Селско развитие

 • Адаптабилност на работниците
 • Достъп на търсещите работа до заетост и предпазване от безработица
В районите по цел “Конвергенция”, Eвропейския социален фонд се намесва с цел:
 • Разширяване на нвестициите в човешкия капитал
Засилване на нституционалния капацитет на публичните администрации в следните области:
 • икономика
 • заетост
 • социална сфера
 • околна среда
 • законова рамка

Приоритетната ос, свързана с транснационалното сътрудничество, трябва да бъде включена в оперативна програма.

 • Трансевропейски транспортни мрежи
 • Опазване на околната среда
 • Устойчиво развитие
 • Енергийна ефективност
 • Възобновяема енергия
 • Транспорт

Забележка: Това засяга държавите членки с БВП под 90% от средното за Общността

 • Подобряване на конкурентоспособността в селското и горското стопанство
 • Мениджмънт на земите:
 • Устойчиво използване на земеделските земи
 • Устойчиво използване на горските земи
 • Диверсификация на селската икономика и качеството на живот в селските райони
 • Подходът Лидер

 

Изследвания, технологии и развитие 2007-2013

7-ата Рамкова програма за изследвания, технологии и развитие трябва да бъде фокусирана върху следните 6 приоритета:

 1. Създаване на европейски центрове of excellence чрез сътрудничество между лаборатории.
 2. Лансиране на европейски технологични инициативи.
 3. Стимулиране творчеството на фундаменталните изследвания чрез конкуренция между екипите на европейско ниво.
 4. Придаване на повече привлекателност на Европа за най-добрите изследователи.
 5. Развитие на изследователската инфраструктура в европейски интерес.
 6. Подобряване на координацията на националните изследователски програми.

Образование и обучение 2007-2013

Новата програма се подразделя в 4 оси:

 1. Комениус (Comenius): Участие на учениците от ЕС в общи дейности
 2. Еразмус (Erasmus): Възможност за получаване на висше образование в чужбина
 3. Леонардо да Винчи (Leonardo da Vinci): Обучения в предприятия и обучителни центрове в друга европейска страна
 4. Грунтвиг (Grundtvig): действия, свързани с мобилност

Култура 2007

Програмата възнамерява да засили:

 1. мобилността на работниците
 2. транснационалното движение на работници и културно-художествени произведения
 3. междукултурен диалог

PACE 2006-2010

Програма на Общността за подпомагане на предприемачеството и конкурентоспособността на предприятията

Предложението на Европейската комисия е структурирано около 4 основни цели, подразделени на 18 действия.

4-те основни цели са:

Цел 1: Ускоряване адаптирането на индустрията към структурните промени.

Цел 2: Насърчаване създаването на среда, благоприятна за инициативи и за развитие на предприятията, особено на малките и средните предприятия.

Цел 3: Насърчаване създаването на среда, благоприятна за сътрудничество между предприятията.

Цел 4: Засилване на по-добрата експлоатация на потенциала на политиките за иновационно, изследователско и технологично развитие.

18-те действия са:

 1. Насърчаване и засилване на интеграцията на информационните и комуникационните технологии в бизнес стратегиите
 2. Насърчаване на корпоративната социална отговорност и устойчивото производство
 3. Засилване на конкурентоспособността на предприятията и адаптирането им към промените в специфични сектори
 4. Насърчаване на предприемаческия дух
 5. Подпомагане поемането на риск от страна на предприемачите
 6. Свързване на предприятия с цел растеж и конкурентоспособност
 7. Насърчаване достъпа до финанси за предприятия, особено за МСП
 8. Създаване на благоприятна за предприятията регулаторна и административна рамка на национално ниво
 9. Засилване на ТГС между компании от ЕС
 10. Насърчаване и улесняване на международните бизнес връзки за предприятия от ЕС
 11. Функциониране на европейските мрежи за подкрепа на бизнеса
 12. Засилване на иновациите чрез по-добри знания и по-ефективен мениджмънт на интелектуалната собственост
 13. Насърчаване на технологичния трансфер и кластери
 14. Насърчаване на организационните и други не-технологични иновации, вкл. и дизайн
 15. Анализ и мониторинг за подобряване разбирането на вътрешните фактори за конкурентоспособността и иновативността на предприятията
 16. Принос за подобряване качеството на регулаторната рамка на Общността
 17. Оценка
 18. Разпространение

План за действие в областта на иновациите

Публикуване през април 2004 г. на консултативен документ, фокусиран върху следните 6 цели:

 • иновиране навсякъде
 • поява на иновацията на пазара
 • знания навсякъде
 • инвестиране в иновацията
 • умения за иновации
 • ефективно управление на иновациите

Околна среда 2007-2013

Възможности за финансиране чрез следните инструменти:

 • LIFE – Демонстрационни проекти
 • Натура
 • Трети страни
 • Подпомагане на екологични организации.

План за действие в областта на предприемачеството

Представяне на сайта на Генерална дирекция “Предприятия” на 5 цели и 9 ключови действия: http://europa.eu.int/comm/enterprise/entrepreneurship/action_plan.htm

Цели:

 • Подхранване на предприемаческия дух
 • Насърчаване на повече хора да станат предприемачи
 • Свързване на предприемачи с цел растеж и конкурентоспособност
 • Подобряване на финансовия поток
 • Създаване на по-благоприятна за МСП регулаторна и административна рамка

9-те ключови действия са:

 1. Предприемачество и младежите
 2. Намаляване на риска от провал в бизнеса
 3. Улесняване на трансфера на бизнес дейности
 4. Подобряване на социалната сигурност на нови собственици на малък бизнес
 5. Подпомагане “по мярка” на жените и етническите малцинства
 6. а. Улесняване сътрудничеството на малкия и средния бизнес на вътрешния пазар
  в. Подкрепа за иновативните кластерии
 7. По-голяма справедливост (equity) и по-силен баланс
 8. Вслушване в предложенията на МСП
 9. Намаляване сложността с цел справяне с данъчното законодателство

Услуги от общ интерес

Публикуването на Бялата книга по този въпрос е от юни 2004 г. Тази Бяла книга предлага

Комисията:

 • да приеме решение за прилагането на чл. 86 от Договора за държавната помощ във вид на компенсация за публична услуга, предоставяна по някои доверени задачи при функционирането на услуги от общ икономически интерес, до юли 2005 г;
 • да приеме общностната рамка за държавната помощ във формата на компенсация за публична услуга, до юли 2005 г;
 • да приеме изменение на Директива 80/723/EEC за прозрачността на финансовите връзки между държавите членки и публичните задачи, до юли 2005 г;
 • да доизясни при какви условия компенсациите за публична услуга могат да бъдат държавна помощ по силата на чл. 87 (1), до юли 2005;

Държавите членки:

трябва да подпомагат Комисията при прилагането на новата законова рамка и по-конкретно чрез ясно дефиниране на задълженията за публично обслужване и чрез прилагане на прозрачни правила на компенсация.

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art