A+ A A-

Администрация

Община Хасково е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище гр. Хасково, пл. „Общински“ № 1.

Изпълнителен орган на държавната и местна политика по предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса е Кметът на общината. Той ръководи дейността на администрацията на Община Хасково чрез собствени актове. Дейността на администрацията се регламентира още от законите на Република България и нормативните актове на Общинския съвет.

Общинската администрация при осъществяване на своята дейност се ръководи от принципите на законност, откритост, достъпност, отговорност и координация. Структурата и числеността на общинската администрация се одобряват от Общинския съвет по предложение на Кмета на общината.

Общинската администрация е ОБЩА и СПЕЦИАЛИЗИРАНА.

ОБЩАТА АДМИНИСТРАЦИЯ осигурява технически дейността на органите на местната власт и на специализираната администрация и извършва дейности по административното обслужване на гражданите, физическите и юридическите лица.

СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ подпомага и осигурява осъществяването на правомощията на органите на местната власт.

Дирекциите, отделите и секторите са структурни звена за ръководство, организация, координация и контрол в съответните сфери от работата на общинската администрация и осъществяват дейност в рамките на предоставените правомощия и функции, определени в нормативните актове и Устройствения правилник на Община Хасково.

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art