A+ A A-

Вътрешни правила за разглеждане на предложения и сигнали, подадени до Община Хасково

 

РАЗДЕЛ І


ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл.1. т.1 Тези Правила уреждат реда за разглеждане от Община Хасково на подадени предложения и сигнали от граждани и организации, сигнали за корупция, лошо администриране и за оказване на съдействие от администрацията.
т.2. Правилата имат за цел да приведат организацията на работа в Община Хасково с предложенията и сигналите в съответствие на АПК.


РАЗДЕЛ ІІ


РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СИГНАЛИ ПОДАДЕНИ ОТ ГРАЖДАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ


Чл.2. Предложения могат да се правят за усъвършенстване организацията и дейността на Община Хасково или за решаване на други въпроси в рамките на компетентността и.
Чл.3. Сигнали могат да се подават за злоупотреба с власт и корупция, лошо управление на общинско имущество или за други незаконосъобразни действия и бездействия на административни звена или длъжностни лица от Община Хасково, с които се засягат държавни или обществени интереси, права или законни интереси на други лица.
Чл.4. Всеки гражданин или организация може да подава сигнали до Кмета на Община Хасково.
Чл.5. /1/ Кметът на Община Хасково отговаря за цялостната работа за предложенията и сигналите.
/2/ Кметът на Община Хасково може да упълномощи длъжностно лице от администрацията, което да организира, координира и осигурява работата с предложенията и сигналите.
Чл.6. Секретарят на Община Хасково, отговаря за организацията на работа с предложенията и сигналите, постъпили в Община Хасково чрез различни комуникационни канали, които са: чрез www.haskovo.bg, телефонен серетар за подаване на сигнали за корупция 038/603-481 или в деловодството на общинска администрация.
Чл.7. /1/ Предложенията и сигналите могат да бъдат писмени или устни, да бъдат подадени лично или чрез изрично упълномощен представител, по пощата, по факса, по електронна поща или в кутиите за сигнали и предложения.
/2/ За подадено предложение или сигнал по телефония секретар се попълва утвърдена от Кмета на Общината форма, която трябва да съдържа трите имена, координати за обратна връзка – телефон, факс или електронен адрес,постоянен адрес на подателя и описание на заявлението.
/3/ Подадените по реда на ал.1 и 2 предложения и сигнали се регистрират в информационно деловодната система на Общината и се предават за резолюция .
/4/ Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали отнасящи се до нарушения извършени преди повече от две години или извън компетенциите на Община Хасково.
Чл.8. Когато има подадени предложения и сигнали, които не са от компетентността на Община Хасково, те се препращат не по-късно от седем дни от постъпването им на компетентните органи, освен ако има данни, че въпросът вече е отнесен и до тях. За препращането се уведомява подалия предложението или сигнала.
Чл.9. /1/ Секретарят възлага разглеждането на предложенията и
сигналите или извършването на проверки на съответните компетентни длъжностни лица, които следва да изготвят становища и предложения за решение в установените срокове обективно и законосъобразно.
/2/ Подадените сигнали не могат да се възлагат за разглеждане на длъжностни лица, чиито действия засягат.


РАЗДЕЛ ІІІ


РЕШЕНИЯ ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СИГНАЛИ


Чл.10. /1/ Решенията по предложенията и сигналите се вземат от Кмета на Община Хасково, след като се изяснят изнесените обстоятелства и се обсъдят обясненията и възраженията на заинтересованите лица.
/2/ За установяване на фактите и обстоятелствата могат да се използват всички средства, които не са забранени от закона.
Чл.11. Кметът на Община Хасково след решение по предложение или сигнал взема мерки за неговото изпълнение, като определя начина и срока на изпълнение и отговорно длъжностно лице.
Чл.12. Производството по предложенията и сигналите приключва с изпълнение на решението.
Чл.13. Предложение се прави пред Кмета на Община Хасково с цел да се решат представените пред него въпроси, ако са от компетентността на Община Хасково.
Чл.14. /1/ Решение по предложение се взема най-късно до два месеца след неговото постъпване и се изпраща в седем дневен срок на подателя.
/2/ Решение, взето по направено предложение не подлежи на обжалване.
Чл.15. Сигнали за незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или бездействия на административни звена и длъжностни лица от общинската администрация се подават до Кмета на Община Хасково.
Чл.16. Подаденият сигнал не спира изпълнението на оспорения акт или извършването на определена дейност, освен ако Кмета на Община Хасково, когато той е компетентен да се произнесе, разпореди изпълнението да се спре до изпълнението на решението по сигнала.
Чл.17. Кметът на Община Хасково взема решение по сигнала най-късно в двумесечен срок от постъпването му.
Чл.18. Когато уважи сигнала Кметът на Община Хасково взема незабавно мерки за отстраняване на допуснатото нарушение или не целесъобразност, за което уведомява подателя и другите заинтересовани лица.
Чл.19. /1/ Решението по сигнала се изготвя в писмена форма и се съобщава на подателя в седем дневен срок от постановяването му.
/2/ Когато с решението се засягат права или законни интереси и на други лица, то се съобщава и на тях.
/3/ При данни за извършено престъпление се уведомява незабавно прокуратурата.
Чл.20. /1/ Сигнали, подадени повторно по въпрос, по който има вече решение не се възлагат отново за разглеждане, освен ако са във връзка с изпълнението на решението или се основават на нови факти и обстоятелства.
/2/ Решението, постановено по даден сигнал не подлежи на обжалване.
Чл.21. /1/ Решението по сигнала се изпълнява в едномесечен срок от постановяването му. По изключение, когато това се налага по особено важни причини, срокът може да бъде продължен от Кмета на Общината, но не с повече от два месеца, за което се уведомява подателя.
/2/ При изпълнение на решението по сигнала се премахват вредните последици, причинени от незаконосъобразните или нецелесъобразните действия. Когато това не е възможно, засегнатите лица се удовлетворяват по друг законен начин или им се разясняват редът по който да постъпят.
/3/ Длъжностно лице, на което е възложено изпълнението на решение по сигнала, уведомява за изпълнението органа постановил решението.
Чл.22. На база за постъпили сигнали за корупция или лошо администриране Секретаря изготвя годишен доклад – анализ до Кмета на Община с конкретни изводи, предприети действия и мерки за недопускането им.


ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


§ 1 Настоящите правила влизат в сила от деня на утвърждаването им от Кмета на Община Хасково и отменят досега действащите.
§ 2 Контрол по изпълнението им се осъществява от Секретаря на Община Хасково.
§ 3 Всички служители на Община Хасково са длъжни да се запознаят с настоящите правила и стриктно да ги спазват.

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art